Učebný plán ODEVNÝ DIZAJN

 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

1

1

2

Človek a príroda

biológia

1

1

chémia

1

1

fyzika

1

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

2

občianska náuka

1

1

1

3

Matematika  a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie    (min.30 hodín)

3

5

12

13

33

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

Trh práce

praktická ekonomika

2

1

3

odborný cudzí jazyk

2

2

Teoretický odborný základ

náuka o materiáloch

1

1

technológia

1

2

1

4

odevný dizajn

5

6

11

Počítačová grafika

rastrová grafika

1

1

osobná prezentácia

1

1

2

Praktická príprava            (min.26 hodín)

15

16

9

9

49

Výtvarný základ

výtvarná príprava

4

4

8

kresba

3

3

6

Dizajnérska prax

odevná tvorba

5

6

7

7

25

konštrukcia odevov

3

3

2

2

10

33

33

33

33

132

Psychologička

Mgr. Mária Tóthová - školská psychologička

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Konzultačné hodiny:

Kabinet číslo 24  /1. poschodie/

Pondelok: 12:15 - 16:00 hod.
Utorok:      8:00 - 16:00 hod.
Štvrtok:     8:00 - 16:00 hod.

V prípade záujmu o konzultáciu mimo konzultačných hodín ma prosím kontaktujte na emailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Školský psychológ poskytuje služby škole – študentom na vlastnú žiadosť, alebo žiadosť rodičov, učiteľov. Poskytuje služby vedeniu školy, učiteľom a rodičom. Okrem pravidelných aktivít vykonáva i aktivity nepravidelné – účasť na pedagogických poradách, na poradách školy, predmetových komisiách a pod.

V záujme zefektívnenia procesu výchovy a vzdelávania na škole a rozvíjania osobnosti žiakov plní školský psychológ tieto konkrétne úlohy:

vo vzťahu k žiakom

  • poznáva osobnosť žiakov, skúma úroveň ich kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov, schopnosti, záujmy, postoje, osobnostné vlastnosti, motiváciu k učeniu
  • v spolupráci s učiteľmi a širším relevantným sociálnym prostredím identifikuje žiakov nadaných a talentovaných, trvale a prechodne neprospievajúcich a učiacich sa pod svoje možnosti, navrhuje a v rámci svojej pôsobnosti sa zúčastňuje na realizácii priamych a nepriamych intervencií do výchovno-vzdelávacieho procesu a špeciálnych učebných a rozvíjajúcich programov, tréningov efektívnych metód samoučenia a štýlov učenia
  • zaoberá sa problémami preťaženosti žiakov, únavy, psychickej záťaže a stresu v školskom prostredí a spolupodieľa sa na vytváraní prostredia pre nestresovú prácu v škole a možnosti prekonávania preťaženosti a únavy žiakov, napr. autogénnym tréningom
  • zúčastňuje sa na príprave a realizácii preventívnych programov a ďalších programov na rozvoj osobnosti, sociálnych kompetencií a medziľudských vzťahov

vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom školy

  • vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy orientovanú na adekvátne uplatňovanie psychologických aspektov výchovy a vzdelávania v školských podmienkach so zreteľom na optimálny osobnostný vývin žiakov
  • zaoberá sa problémami psychickej záťaže učiteľov a možnosťami ich prekonávania
  • v rámci svojej pôsobnosti pomáha pri riešení medziľudských vzťahov v škole a pri optimalizácii jej sociálnej klímy

vo vzťahu k rodičom

  • vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť pre rodičov alebo zákonných zástupcov a spolupracuje s nimi pri nachádzaní a realizovaní optimálnych postupov pri výchove a vzdelávaní
  • ponúka poradenské služby pre rodičov žiakov zameraných na zlepšenie ich štýlov výchovného pôsobenia a starostlivosti o deti s poruchami učenia a správania sa a zabezpečuje kvalitnú kooperáciu školy a rodiny

Program práce  sa mení v súlade s požiadavkami vedenia školy, ktorá sa riadi etickým kódexom pre prácu školských psychológov.

Rada školy

Legislatíva

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z.

Činnosť rady školy

- je orgánom školskej samosprávy,
- funkčné obdobie rady školy je štyri roky,
- rada školy je zložená z 11 členov,
- zasadnutia rady školy sú verejné, ak sa dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak,
- na žiadosť člena Rady školy môže byť slovo udelené prítomnej osobe ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady školy,
- predseda Rady školy zvoláva zasadnutie najneskôr do 15 dní, ak o to požiada najmenej tretina členov Rady školy, riaditeľ alebo zriaďovateľ školy,
- rada školy sa vo svojej činnosti spravuje štatútom.

> Štatút rady školy

Členovia rady školy

1. Mgr. art. Zsolt Lukács - zástupca pedagogických zamestnancov – predseda Rady školy

2. Ing. Ľudmila Benková - zástupca pedagogických zamestnancov

3. Ivana Havasi - zástupca nepedagogických zamestnancov

4. Ing. Melinda Sasáková - zástupca zriaďovateľa KSK

5. MUDr. Mária Grüllingová – poslanec KSK

6. MVDr. Július Beluščák – poslanec KSK

7. Róbert Sopko - zástupca zamestnávateľov

8. Viliam Halász - zástupca rodičov

9. Mgr. Beáta Diškantová - zástupca rodičov, podpredseda Rady školy

10. Viera Csonková - zástupca rodičov

11. Katarína Pahulyová - zástupca žiakov

Združenie rodičov

Združenie rodičov pri ŠÚV Košice (ZR) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu, pri ochrane práv detí a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. ZR zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy.

V rámci svojich možností ZR poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi. Rodičovský príspevok je dobrovoľný príspevok rodičov, ktorý spravujú zástupcovia rodičov. Výšku rodičovského príspevku a rozpočet na príslušný školský rok schvaľujú členovia ZR na plenárnej schôdzi. Rada triednych dôverníkov t. j. zástupcov z radov rodičov každej triedy sa vyjadruje k návrhu rozpočtu a čerpaniu rodičovského príspevku.

Školský rok 2016/2017

Rodičovský príspevok pre školský rok 2016/2017 bol dňa 13.9.2016 odsúhlasený vo výške 100 € jednorázovo za celé obdobie štúdia, pre poberateľov sociálneho štipendia 60 € a pre pomaturitných žiakov 30 € za celé obdobie štúdia. Pokiaľ školu navštevujú súrodenci prispievajú len jedeným rodičovským príspevkom.

Príspevok je potrebné uhradiť do konca novembra 2016.

Rodičovský príspevok je možné zaplatiť šekom alebo prevodom na číslo účtu: SK75 0200 0000 0020 8287 1158. Pre jasnú identifikáciu platieb uvádzajte variabilný symbol vo formáte 2-miestneho čísla XX, kde prvé číslo je trieda a druhé číslo A=1, B=2, C=3, P=4

trieda variabilný symbol
I.A 11
I.B 12
I.C 13
II.A 21
II.B 22
II.C 23
III.A 31
III.B 32
III.C 33
IV.A 41
IV.B 42
IV.C 43
I.P 14

Poznámky

Pokiaľ rodič sa rozhodne prispieť na  rodičovský príspevok vo vyššom ročníku, uhradí celú sumu za obdobie celého štúdia.

Pokiaľ žiak prestane byť žiakom školy rodičovský príspevok mu bude vrátený za ostávajúce roky štúdia.

Pokiaľ žiak prestúpi na ŠÚV Košice vo vyššom ročníku – uhradí sumu za ostávajúce roky štúdia.

Od školského roku 2016/2017 vyššie ročníky prispievajú len pomernou časťou nasledovne:

 

základný príspevok

za ostávajúce obdobie štúdia

príspevok pre poberateľov sociálneho štipendia za ostávajúce obdobie štúdia
2. ročníky 75 € 45 €
3. ročníky 50 € 30 €
4. ročníky 25 € 15 €
> zápisnica z Plenárneho zasadnutia ZR zo dňa 13.9.2016.

 

Vedenie školy ďakuje za spoluprácu a podporu školy!


 Školský rok 2015/2016

Miera uhradenia rodičovského príspevku - stav ku koncu novembra 2015

odbor

počet žiakov

% uhradenia príspevku

G

58

86 %

A

30

80 %

V

42

71 %

R

35

69 %

D

59

64 %

S

17

52 %

E

17

47 %

F

74

43 %

PMŠ

9

11 %

ŠKOLA

341

63,3 %

Schválený rozpočet použitia rodičovského príspevku pre školský rok 2015/16

odbor

popis

plánovaná cena v €

ŠÚV

Hygienické potreby pre žiakov (toaletný papier)

500

ŠÚV

Poistenie žiakov

380

ŠÚV

10 ´´ tablety na výučbu predmetu kresba (10 x 270 €) pre jednu skupinu + učiteľ

2700

ŠÚV

Veľkoformátová rezačka na papier – Ideal 4305 bez stojanu

900

ŠÚV

Údržba PC učební (myšky, káble)

150

ŠÚV

Úprava školského dvora – sadbový materiál

130

ŠÚV

Príspevok na realizáciu mimoškolských aktivít (pobyty, exkurzie, kurzy...)

300

ŠÚV

Exkurzia Budapešť – vstup do galérie

180

ŠÚV

Príspevok na Imatrikuláciu prvákov

150

ŠÚV

Príspevok na súťažnú činnosť (poštovné, príp. materiál)

80

ŠÚV

Ocenenia do žiackej súťaže: Návrh PF - ky

65

ŠÚV

Oceňovanie najlepších žiakov (maturanti a koniec škol. roka)

200

ŠÚV

Materiáno-technické zabezpečenie maturít (termosky, podnosy, príbor, šálky)

150

F

32 žiakov

Dovybavenie fotoateliéru

sada farebných filtrov 16,5   35 €

4 dielne klapky 16,5           50 €

dáždnik 110cm strieborný odrazný        15 €

reflektor 16,5 cm          35 €

komínový reflektor        75 €

dáždnik translucent biely 110 cm   30 €

spotrebný materiál      10 €

250

D

38 žiakov

grafické tablety                                         120 €

podložky na rezanie A2 (9x 15 €)           135 €

spotrebný materiál                                     25 €

280

G

50 žiakov

Materiál a pomôcky na výučbu                                           70 €

SOFTVÉR Corel Painter 2016 Classroom License 15+1      280 €

príspevok na stužkovú IV.A (G)                                           30 €

380

V

30 žiakov

sada priebojníkov 1-8mm NAREX 854500  dielna    20 €

Proxxon Micromot Mikro rezačka MIC 28650           60 €

podložky na rezanie A2 (9x 15 €)                         135 €                 

spotrebný materiál                                                25 €

240

R

24 žiakov

vaňa na perifikáciu                        110 €

Aku vŕtačka                                   60 €

príspevok na stužkovú IV.A (R)      20 €

190

A

24 žiakov

SOFTVÉR  Corel VideoStudio Pro X8 Classroom License 15+1    165 €

spotrebný materiál                  25 €

190

E

8 žiakov

Dovybavenie náradím

rýľ kalený            6  €

lopata kalená      5 €

motyka – srdcovka (2 x 8 €) 16 €

hrable (2 x 7 €)              14 €

záhradnícke nožnice        15 €

oblúková píla                     6 €

sekera Festa profi 600 g    8 €

70

S

9 žiakov

Materiál na výrobu scén, látky, farby, lepidlá...        75 €

75

PMŠ

1 žiak

-

0

 

spolu

7560

Počet žiakov = počet uhradených príspevkov ku koncu novembera 2015.

 

Profil verejného obstarávateľa

Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov a sídlo: Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice

Štatutárny zástupca: Ing. Petra Gáborová, riaditeľka školy

IČO: 00133132

DIČ:

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová, 055/6337251, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

> Verejné obstarávanie - výzvy
> Verejné obstarávanie - archív

Verejné obstarávanie - výzvy

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č 25/2006 Z.z.

P.č. 

Predmet zákazky                             

Lehota dodania 

Lehota na PP

Termín zadávania zákazky

Prílohy         

Termín zadania zákazky

Pracovisko / miesto dodania

1 Asistent projektového manažéra, asistent finančného manažéra, manažér monitoringu

07/2014

- 07/2015

17. 02. 2014

do 12:00

31. 07. 2014

Zmluva 1

Oznámenie o VO 1

15. 07. 2014

ŠÚV Košice,

Jakobyho 15

Publicita projektu, grafické spracovanie a tlač publikácií

07/2014

- 07/2015

22. 04. 2014

do 14:30

31. 07. 2014

Zmluva 2

Oznámenie o VO 2

16. 07. 2014

ŠÚV Košice,

Jakobyho 15

Pracovník pre VO

07/2014

- 07/2015

23. 05. 2014

do 15:00

29. 08. 2014

Zmluva 4

Oznámenie o VO 3

26. 08. 2014

ŠÚV Košice,

Jakobyho 15

 4 Lektori 1, 2 a 3 pre vzdelávacie kurzy pre pedagógov

20. 08. 2014

- 30. 11. 2014

17. 07. 2014

do 15:00

31. 08. 2014

Zmluva 3

Oznámenie o VO 4

 19. 08. 2014

ŠÚV Košice,

Jakobyho 15

5 Lektori 4 a 5 pre vzdelávacie kurzy pre pedagógov  01. 11. 2014 - 19. 12. 2014 27. 08. 2014 do 15:00  29. 09. 2014 

Zmluva 5

Oznámenie o VO 5 

 29.09.2014  ŠÚV, Jakobyho 15,  Košice
6 Literatúra a školiaci materiál 08-10/2014   27. 08. 2014 do 13:00 31. 10. 2014

Zmluva 6

Oznámenie o VO 6

 29.10.2014  ŠÚV, Jakobyho 15,  Košice
 7  Oprava elektroinštalácie v učebni výpočtovej techniky – miestnosť č.11 06/2015 

08.06.2015      do 8:00 

 30. 06. 2015

 Zmluva 7

Oznámenie o VO 7 

 20. 07. 2015  ŠÚV, Jakobyho 15,  Košice
 8  Prekládka elektrického merania v objekte Rotunda 08/2015 

17.07.2015

do 12:00 

 31. 07. 2015

Zmluva 8 

Oznámenie o VO 8

  ROTUNDA, Zbrojničná 4,     Košice 
 9  Oprava elektroinštalácie v objekte Rotunda

 12/2015

1/2016

 02.12.2015 do 13.00 hod.  31. 12. 2015

 

Oznámenie o VO 9

   ROTUNDA, Zbrojničná 4,     Košice 
               
Nadlimitné zákazky

 

Podlimitné zákazky

Galéria - dizajn exteriéru

Práca s materiálom a tradičné remeselné techniky

Dizajnérska prax

 

 

ODKAZY

Kto je online

Práve tu je 15 návštevníkov a žiadni členovia on-line