MATURITA 2017 – pokyny a informácie pre žiakov

Harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2017

14. marec 2017 (utorok)  EČ a PFIČ MS – slovenský jazyk a literatúra (SJL)

Príchod žiakov do školy:         9.00 hod.

V triedach musia byť žiaci o:  9.25 hod.

Administrácia testov EČ MS:  9.45 - 11.25 hod.

Prestávka pre žiakov:              11.25 - 12.10 hod.

V triedach musia byť žiaci o:  12.20 hod.

Administrácia PFIČ MS:           13.00 - 15.30  hod.


15. marec 2017 (streda)  EČ a PFIČ MS – anglický jazyk (AJ), úroveň B1, B2

Príchod žiakov do školy:         9.00 hod.

V triedach musia byť žiaci o:  9.25 hod.

Administrácia testov EČ MS - B2:  9.45 - 11.45 hod.

Administrácia testov EČ MS - B1:  9.45 - 11.25 hod.

Prestávka pre žiakov:              11.45 - 12.20 hod.  - B2

Prestávka pre žiakov:              11.25 - 12.20 hod.  - B1

V triedach musia byť žiaci o:  12.30 hod.

Administrácia PFIČ MS:           13.00 - 14.00  hod. - B2, aj B1

 

POVINNOSŤ  MAŤ  SO SEBOU PRI VSTUPE DO TRIEDY:

1) Vhodné oblečenie, (chlapci oblek, dievčatá sukňa / nohavice, blúzka, šaty), v žiadnom prípade nesmú byť rifle !!!

2) Občiansky preukaz - platný, vlastný (poprípade cestovný pas)

3) Perá s čiernou alebo modrou náplňou (radšej viac) - nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom.

Maturitná skúška (MS) z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra,) má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj:

  • externú časť (EČ) –100 minútový test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou, 
  • písomnú formu internej časti (PFIČ) – 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu), čas na vypracovanie je 150 minút. 

 

MS z cudzích jazykov (anglický,) má okrem ÚFIČ aj:

  • externú časť – 120 minútový test na úrovni B2, 100 minútový test na úrovni B1, obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou, 
  • písomnú formu internej časti – 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou), čas na jej vypracovanie je 60 minút. 

 

Všeobecné pokyny a ďalšie informácie:

1. Na EČ a PFIČ MS nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti.

2. Zistite a zapamätajte si kód svojej školy 682 401 a svoje rodné číslo.

3. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.

4. Počas MS musíte mať vypnuté mobilné telefóny. V čase administrácie testov ich nemôžete používať ani na chodbách.

5. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť spolužiakov a musíte dbať na to, aby ste neznečistili a nepoškodili OH a tlačivá pre PFIČ MS.

6. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky, mobilné telefóny), nesmú byť na laviciach.

7. Počas MS môžete používať pripravené pomocné papiere. Do testov EČ MS nesmiete písať, odpovede na úlohy zaznačíte do odpoveďových hárkov (OH). Odpovede písané na pomocný papier sa neberú do úvahy.

8. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. Učebňu môžete opustiť iba v nevyhnutných prípadoch. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. 

9. Dôvod svojho odchodu oznámite administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Svoj odchod oznámite administrátorovi. OH alebo tlačivo pre PFIČ MS, pomocné papiere a test necháte položené na lavici.

10. Do OH č. 1 označeného piktogramom krížik zaznačíte odpovede na úlohy s výberom odpovede, do OH č. 2 označeného piktogramom pero zapíšete odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou. Identifikačné údaje na oboch OH musíte vyplniť rovnako. 

 11. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier.

12. OH sa nesmú ohýbať, krčiť. Nesmiete na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.

13. OH sú samoprepisovacie. Vypisujte iba prednú stranu (originál). Píšte tak, aby došlo k prepísaniu aj na druhý list OH (kópiu). Pri testoch z vyučovacích a cudzích jazykov nesmiete klásť rôzne druhy OH na seba, aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí až na OH iného druhu. Z toho istého dôvodu nesmiete klásť pomocné papiere na OH.

14. V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen.

15. Pri vypĺňaní OH postupujte podľa Pokynov na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS a podľa pokynov uvedených v testoch. Identifikačné údaje na OH vypíšte nasledovne:

Triedu napíšte tak, ako je uvedené v triednom výkaze (napr. IV. A).

Do kolónky test napíšte alebo doplňte značku testu: SJL, AJ,. Na OH z cudzích jazykov je úroveň (B1, B2) predtlačená. 

Do kolónky kód testu vpíšte štvormiestne číslo, ktoré sa nachádza na prvej strane testu.

V dátume vypíšte deň a mesiac, rok 2016 je predtlačený, napr. pre 18. marec 2016 napíšte 18 03. 

Pohlavie vyznačte chlapci krížikom pod písmeno CH, dievčatá pod D.

Známku vyznačte krížikom pod príslušné číslo podľa toho, akú známku ste mali z testovaného predmetu na poslednom vysvedčení.

16. Úlohy s výberom odpovede majú vždy iba jednu správnu odpoveď. Za správnu odpoveď získate 1 bod, za nesprávnu 0 bodov. Nula bodov získavate aj vtedy, keď do OH zaznačíte viac ako jednu možnosť, bez ohľadu na to, či medzi vyznačenými odpoveďami bude aj správna odpoveď.

17. Na začiatku administrácie EČ MS sa musíte podpísať na každý vyplnený OH, avšak iba na jeho kópiu, na vyznačenom mieste (Podpis žiaka) v pravom dolnom rohu.

18. V PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov si môžete najprv pripraviť koncept na papiere označené pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do tlačiva na čistopis. Na text konceptu sa pri opravovaní a hodnotení písomnej práce neprihliada. Ak nestihnete prepísať koncept PFIČ MS z vyučovacích jazykov do tlačiva na čistopis v predpísanom čase, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, pritom však strácate body za hodnotenie vonkajšej formy práce. To, čo napíšete na pomocný papier pri PFIČ MS z cudzích jazykov, sa neberie do úvahy.

19. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, opisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. V tom prípade musíte opustiť učebňu a skúška je neplatná. Ak predseda preruší EČ MS z daného predmetu, môžete vykonať PFIČ aj ÚFIČ MS z tohto predmetu v tomto školskom roku. Ak predseda preruší PFIČ MS z daného predmetu, môžete v tomto školskom roku vykonať ÚFIČ MS z tohto predmetu, ale PFIČ MS môžete opakovať až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Prerušenie skúšky z určitého predmetu však nemá vplyv na možnosť vykonania MS z ostatných predmetov v tomto školskom roku.

ODKAZY