Výberové konanie na riaditeľa Školy úžitkového výtvarníctva

Košický samosprávny kraj zastúpený JUDr. Zdenkom Trebuľom, predsedom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Školy úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • absolvovanie I. atestácie
 • minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť


Iné kritériá a požiadavky:

 • pedagogická prax na podobnom type školy
 • organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
 • znalosť cudzích jazykov


Písomná prihláška do výberového konania spolu s týmito prílohami:

 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov  o vzdelaní
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti
 • doklad o bezúhonnosti  (výpis z registra trestov nie starší ako  3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a  duševnej spôsobilosti ( § 10 zák.č.317/2009 Z. z. v úplnom znení)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov


musí byť doručená v obálke s označením „Výberové konanie, názov školy - Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 03. 11. 2017 do 13.00 hod. na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor školstva, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66  Košice.
O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne radou školy.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

ODKAZY