Aktuálne udalosti

Združenie rodičov

Združenie rodičov pri ŠÚV Košice (ZR) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu, pri ochrane práv detí a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. ZR zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy.

V rámci svojich možností ZR poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi. Rodičovský príspevok je dobrovoľný príspevok rodičov, ktorý spravujú zástupcovia rodičov. Výšku rodičovského príspevku a rozpočet na príslušný školský rok schvaľujú členovia ZR na plenárnej schôdzi. Rada triednych dôverníkov t. j. zástupcov z radov rodičov každej triedy sa vyjadruje k návrhu rozpočtu a čerpaniu rodičovského príspevku.

Školský rok 2016/2017

Rodičovský príspevok pre školský rok 2016/2017 bol dňa 13.9.2016 odsúhlasený vo výške 100 € jednorázovo za celé obdobie štúdia, pre poberateľov sociálneho štipendia 60 € a pre pomaturitných žiakov 30 € za celé obdobie štúdia. Pokiaľ školu navštevujú súrodenci prispievajú len jedeným rodičovským príspevkom.

Príspevok je potrebné uhradiť do konca novembra 2016.

Rodičovský príspevok je možné zaplatiť šekom alebo prevodom na číslo účtu: SK75 0200 0000 0020 8287 1158. Pre jasnú identifikáciu platieb uvádzajte variabilný symbol vo formáte 2-miestneho čísla XX, kde prvé číslo je trieda a druhé číslo A=1, B=2, C=3, P=4

trieda variabilný symbol
I.A 11
I.B 12
I.C 13
II.A 21
II.B 22
II.C 23
III.A 31
III.B 32
III.C 33
IV.A 41
IV.B 42
IV.C 43
I.P 14

Poznámky

Pokiaľ rodič sa rozhodne prispieť na  rodičovský príspevok vo vyššom ročníku, uhradí celú sumu za obdobie celého štúdia.

Pokiaľ žiak prestane byť žiakom školy rodičovský príspevok mu bude vrátený za ostávajúce roky štúdia.

Pokiaľ žiak prestúpi na ŠÚV Košice vo vyššom ročníku – uhradí sumu za ostávajúce roky štúdia.

Od školského roku 2016/2017 vyššie ročníky prispievajú len pomernou časťou nasledovne:

 

základný príspevok

za ostávajúce obdobie štúdia

príspevok pre poberateľov sociálneho štipendia za ostávajúce obdobie štúdia
2. ročníky 75 € 45 €
3. ročníky 50 € 30 €
4. ročníky 25 € 15 €
> zápisnica z Plenárneho zasadnutia ZR zo dňa 13.9.2016.

 

Vedenie školy ďakuje za spoluprácu a podporu školy!


 Školský rok 2015/2016

Miera uhradenia rodičovského príspevku - stav ku koncu novembra 2015

odbor

počet žiakov

% uhradenia príspevku

G

58

86 %

A

30

80 %

V

42

71 %

R

35

69 %

D

59

64 %

S

17

52 %

E

17

47 %

F

74

43 %

PMŠ

9

11 %

ŠKOLA

341

63,3 %

Schválený rozpočet použitia rodičovského príspevku pre školský rok 2015/16

odbor

popis

plánovaná cena v €

ŠÚV

Hygienické potreby pre žiakov (toaletný papier)

500

ŠÚV

Poistenie žiakov

380

ŠÚV

10 ´´ tablety na výučbu predmetu kresba (10 x 270 €) pre jednu skupinu + učiteľ

2700

ŠÚV

Veľkoformátová rezačka na papier – Ideal 4305 bez stojanu

900

ŠÚV

Údržba PC učební (myšky, káble)

150

ŠÚV

Úprava školského dvora – sadbový materiál

130

ŠÚV

Príspevok na realizáciu mimoškolských aktivít (pobyty, exkurzie, kurzy...)

300

ŠÚV

Exkurzia Budapešť – vstup do galérie

180

ŠÚV

Príspevok na Imatrikuláciu prvákov

150

ŠÚV

Príspevok na súťažnú činnosť (poštovné, príp. materiál)

80

ŠÚV

Ocenenia do žiackej súťaže: Návrh PF - ky

65

ŠÚV

Oceňovanie najlepších žiakov (maturanti a koniec škol. roka)

200

ŠÚV

Materiáno-technické zabezpečenie maturít (termosky, podnosy, príbor, šálky)

150

F

32 žiakov

Dovybavenie fotoateliéru

sada farebných filtrov 16,5   35 €

4 dielne klapky 16,5           50 €

dáždnik 110cm strieborný odrazný        15 €

reflektor 16,5 cm          35 €

komínový reflektor        75 €

dáždnik translucent biely 110 cm   30 €

spotrebný materiál      10 €

250

D

38 žiakov

grafické tablety                                         120 €

podložky na rezanie A2 (9x 15 €)           135 €

spotrebný materiál                                     25 €

280

G

50 žiakov

Materiál a pomôcky na výučbu                                           70 €

SOFTVÉR Corel Painter 2016 Classroom License 15+1      280 €

príspevok na stužkovú IV.A (G)                                           30 €

380

V

30 žiakov

sada priebojníkov 1-8mm NAREX 854500  dielna    20 €

Proxxon Micromot Mikro rezačka MIC 28650           60 €

podložky na rezanie A2 (9x 15 €)                         135 €                 

spotrebný materiál                                                25 €

240

R

24 žiakov

vaňa na perifikáciu                        110 €

Aku vŕtačka                                   60 €

príspevok na stužkovú IV.A (R)      20 €

190

A

24 žiakov

SOFTVÉR  Corel VideoStudio Pro X8 Classroom License 15+1    165 €

spotrebný materiál                  25 €

190

E

8 žiakov

Dovybavenie náradím

rýľ kalený            6  €

lopata kalená      5 €

motyka – srdcovka (2 x 8 €) 16 €

hrable (2 x 7 €)              14 €

záhradnícke nožnice        15 €

oblúková píla                     6 €

sekera Festa profi 600 g    8 €

70

S

9 žiakov

Materiál na výrobu scén, látky, farby, lepidlá...        75 €

75

PMŠ

1 žiak

-

0

 

spolu

7560

Počet žiakov = počet uhradených príspevkov ku koncu novembera 2015.