Porada 27. 8. 2018

Dňa 27. 8. 2018 o 9.30 sa koná zasadnutie pedagogickej rady. Účasť pre pedagógov povinná.

Program:

1. Úväzky pedagógov

2. Organizačné pokyny

3. Rôzne

Pokyny pre maturantov

Pokyny pre maturantov

MATURITA 2017 – pokyny a informácie pre žiakov

Všeobecné pokyny a informácie:

 1. Kód našej školy na MS je: 682 401
 2. Na EČ a PFIČ MS nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie totožnosti.
 3. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.
 4. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov).
 5. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky), nesmú byť na laviciach.
 6. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. V nevyhnutných prípadoch môžete učebňu opustiť. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. Dôvod svojho odchodu musíte oznámiť administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Svoj odchod oznámite administrátorovi testu.
 7. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier.
 8. V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen.
 9. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, opisovanie, vyrušovanie a pod.), predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku preruší. Vtom prípade musíte opustiť učebňu a skúška je neplatná. Ak predseda preruší EČ MS z daného predmetu, môžete vykonať PFIČ aj ÚFIČ MS z tohto predmetu v tomto školskom roku. Ak predseda preruší PFIČ MS z daného predmetu, môžete v tomto školskom roku vykonať ÚFIČ MS z tohto predmetu, ale PFIČ MS môžete opakovať až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Prerušenie skúšky z určitého predmetu však nemá vplyv na možnosť vykonania MS z ostatných predmetov v tomto školskom roku.

Prajeme vám úspešnú MATURITU 2018.

 

Podmienky ÚSPEŠNÉHO ukončenia maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra, a cudzí jazyk

     Žiak bude musieť získať z vyučovacích a cudzích jazykov buď viac ako 25 % z PFIČ MS alebo viac ako 33 % z EČ MS, ak z ústnej časti maturitnej skúšky bude odpovedať aspoň na známku dobrý. Ak bude hodnotený na ústnej časti MS z vyučovacích a cudzích jazykov známkou dostatočný, bude musieť získať viac ako 25 % z PFIČ MS a súčasne viac ako 33 % z EČ MS.

    

     Ak žiak neúspešne vykoná  EČ alebo PFIČ MS stále ide na ústnu časť MS

Skratky:  MS – maturitná skúška

                 EČ – externá časť

                 PFIČ – písomná forma internej časti

 

Podmienky NEÚSPEŠNÉHO ukončenia maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra, a cudzí jazyk 

 

Opakovanie MS

 • Podať žiadosť o povolenie MS
 • Každá časť sa môže opakovať 2 x
 • MS ukončiť do 3 rokov od dátumu ukončenia štúdia - máj 2018

 

 

Opravné termíny MS

 • Ústna časť  - september 2018, február 2019
 • EČ, PFIČ    - september 2018 

 

 

Pokyny na vyplňovanie

Pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárku (OH) a vzory ako vyplňovať odpoveďové hárky sú uvedené na:

Pokyny na vyplňovanie OH

Ukážky odpoveďových hárkov:

Odpoveďový hárok - krížik

Odpoveďový hárok - pero

 

Termíny MS

TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2018

 

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnia 13.– 14. marca 2018.

Časový harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2018

Dátum a deň

Predmet

13. marec 2018 (utorok)

slovenský jazyk a literatúra

14. marec 2018 (streda)

anglický jazyk

 

Pokyny a harmonogram 13.3.2018 DOWNLOAD

Pokyny a harmonogram 14.3.2018 DOWNLOAD

Všeobecné pokyny k MS 2018  DOWNLOAD

 

Zadanie PČOZ: 2. máj 2018

Obhajoba PČOZ: 25. máj 2018

Ústna časť MS sa uskutoční od 04. - 08. jún 2018

 

PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

Predmet

Trvanie EČ MS

Formát úloh

Trvanie PFIČ MS

Formát úloh

SJL

100 minút

40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

150 minút

1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor 4 tém s určenou žánrovou formou, žiak si vyberie a vypracuje iba 1 úlohu

ANJ / B2

120 minút

46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

60 minút

1 úloha s dlhou odpoveďou (1 zadanie s určenou žánrovou formou 200-220 slov)

ANJ / B1

100 minút

36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

60 minút

1 úloha s dlhou odpoveďou (1 zadanie s určenou žánrovou formou 180 slov)

 

 SJL – slovenský jazyk a literatúra                              ANJ – anglický jazyk

 Podrobnejšie informácie na www.nucem.sk  v položke "MATURITA"

ODKAZY

Kto je online

Práve tu je 48 návštevníkov a žiadni členovia on-line