Učebný plán KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

23

24

86

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

8

6

11

12

37

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

Teoretická odborná príprava

kresba

2

2

3

3

10

technológia maľby

2

     

2

náuka o materiáloch

 

1

   

1

konzervátorská technológia

 

1

2

1

4

reštaurátorská dokumentácia

   

1

 

1

ochrana pamiatok

     

1

1

Počítačová grafika

počítačová grafika

2

     

2

osobná prezentácia     1 1 2

Praktická príprava           (min.26 hodín)

10

15

12

12

49

Výtvarný základ

výtvarná príprava

6

     

6

písmo

1

     

1

maliarska príprava

 

6

   

6

modelovanie

 

6

   

6

Odborná prax

prax

   

7

7

14

technologická kópia

3

3

5

5

16

   

33

33

35

35

136

Učebný plán ANIMOVANÁ TVORBA

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

5

9

11

9

34

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

dejiny kinematografie

 

1

   

1

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

Teoretická odborná príprava

praktická fotografia

2

     

2

technické kreslenie

 

1

   

1

základy audiovizuálnej tvorby

 

2

   

2

techniky a technológie animov. filmu

 

1

2

 1

4

Počítačová grafika

rastrová grafika

1

     

1

písmo a typografia

   

2

 

2

modelovanie 3D

 

2

   

2

teória 3D animácie

   

2

 

2

osobná prezentácia

   

1

2

3

Praktická príprava           (min.26 hodín)

13

12

10

13

48

Výtvarný základ

výtvarná príprava

4

     

4

kresba

2

2

2

2

8

modelovanie

 

3

   

3

Odborná prax

kreslená animácia

4

4

4

6

18

počítačová animácia

3

3

4

5

15

   

33

33

33

33

132

Učebný plán SCÉNICKÁ DEKORAČNÁ TVORBA A REPRODUKČNÁ MAĽBA

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

6

6

10

10

32

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

dejiny divadla, filmu a televízie

 2

2

Trh práce

praktická ekonomika

2

1

3

odborný cudzí jazyk

2

2

Teoretická odborná príprava

technické kreslenie

2

2

teória scénickej tvorby

2  1  1

4

náuka o materiáloch

 2

2

Počítačová grafika

praktická fotografia

 2

2

3D modelovanie

2

2

4

osobná prezentácia

1

1

2

Praktická príprava           (min.26 hodín)

12

15

11

12

50

Výtvarný základ

výtvarná príprava

4

4

8

maliarska príprava

5

5

10

kresba

3

2

2

2

9

písmo

1

 1

Odborná prax

scénický dizajn

3

4

4

11

prax

5

6

11

   

33

33

33

33

132

Učebný plán ODEVNÝ DIZAJN

 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

1

1

2

Človek a príroda

biológia

1

1

chémia

1

1

fyzika

1

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

2

občianska náuka

1

1

1

3

Matematika  a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie    (min.30 hodín)

3

5

12

13

33

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

Trh práce

praktická ekonomika

2

1

3

odborný cudzí jazyk

2

2

Teoretický odborný základ

náuka o materiáloch

1

1

technológia

1

2

1

4

odevný dizajn

5

6

11

Počítačová grafika

rastrová grafika

1

1

osobná prezentácia

1

1

2

Praktická príprava            (min.26 hodín)

15

16

9

9

49

Výtvarný základ

výtvarná príprava

4

4

8

kresba

3

3

6

Dizajnérska prax

odevná tvorba

5

6

7

7

25

konštrukcia odevov

3

3

2

2

10

33

33

33

33

132

Psychologička

Mgr. Mária Tóthová - školská psychologička

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Konzultačné hodiny:

Kabinet číslo 24  /1. poschodie/

Konzultačné hodiny

 Pondelok

8:00

-

16:00

 Utorok

8:00

-

16:00

 Streda

8:00

-

16:00

 Štvrtok

8:00

-

16:00

 Piatok

8:00

-

15:00

 

V prípade záujmu o konzultáciu mimo konzultačných hodín ma prosím kontaktujte na emailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Školský psychológ poskytuje služby škole – študentom na vlastnú žiadosť, alebo žiadosť rodičov, učiteľov. Poskytuje služby vedeniu školy, učiteľom a rodičom. Okrem pravidelných aktivít vykonáva i aktivity nepravidelné – účasť na pedagogických poradách, na poradách školy, predmetových komisiách a pod.

V záujme zefektívnenia procesu výchovy a vzdelávania na škole a rozvíjania osobnosti žiakov plní školský psychológ tieto konkrétne úlohy:

vo vzťahu k žiakom

 • poznáva osobnosť žiakov, skúma úroveň ich kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov, schopnosti, záujmy, postoje, osobnostné vlastnosti, motiváciu k učeniu
 • v spolupráci s učiteľmi a širším relevantným sociálnym prostredím identifikuje žiakov nadaných a talentovaných, trvale a prechodne neprospievajúcich a učiacich sa pod svoje možnosti, navrhuje a v rámci svojej pôsobnosti sa zúčastňuje na realizácii priamych a nepriamych intervencií do výchovno-vzdelávacieho procesu a špeciálnych učebných a rozvíjajúcich programov, tréningov efektívnych metód samoučenia a štýlov učenia
 • zaoberá sa problémami preťaženosti žiakov, únavy, psychickej záťaže a stresu v školskom prostredí a spolupodieľa sa na vytváraní prostredia pre nestresovú prácu v škole a možnosti prekonávania preťaženosti a únavy žiakov, napr. autogénnym tréningom
 • zúčastňuje sa na príprave a realizácii preventívnych programov a ďalších programov na rozvoj osobnosti, sociálnych kompetencií a medziľudských vzťahov

vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom školy

 • vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy orientovanú na adekvátne uplatňovanie psychologických aspektov výchovy a vzdelávania v školských podmienkach so zreteľom na optimálny osobnostný vývin žiakov
 • zaoberá sa problémami psychickej záťaže učiteľov a možnosťami ich prekonávania
 • v rámci svojej pôsobnosti pomáha pri riešení medziľudských vzťahov v škole a pri optimalizácii jej sociálnej klímy

vo vzťahu k rodičom

 • vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť pre rodičov alebo zákonných zástupcov a spolupracuje s nimi pri nachádzaní a realizovaní optimálnych postupov pri výchove a vzdelávaní
 • ponúka poradenské služby pre rodičov žiakov zameraných na zlepšenie ich štýlov výchovného pôsobenia a starostlivosti o deti s poruchami učenia a správania sa a zabezpečuje kvalitnú kooperáciu školy a rodiny

Program práce  sa mení v súlade s požiadavkami vedenia školy, ktorá sa riadi etickým kódexom pre prácu školských psychológov.

Združenie rodičov

Združenie rodičov pri ŠÚV Košice (ZR) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu, pri ochrane práv detí a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. ZR zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy.

V rámci svojich možností ZR poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi. Rodičovský príspevok je dobrovoľný príspevok rodičov, ktorý spravujú zástupcovia rodičov. Výšku rodičovského príspevku a rozpočet na príslušný školský rok schvaľujú členovia ZR na plenárnej schôdzi. Rada triednych dôverníkov t. j. zástupcov z radov rodičov každej triedy sa vyjadruje k návrhu rozpočtu a čerpaniu rodičovského príspevku.

Školský rok 2018/2019

Rodičovský príspevok pre školský rok 2018/2019 bol na Plenárnej schôdzi dňa 18.9.2018 opätovne odsúhlasený vo výške 100,- € jednorázovo za celé obdobie štúdia. Poberatelia sociálneho štipendia platia 60,- € za celé obdobie štúdia. Pokiaľ školu navštevujú súrodenci prispievajú len jedeným rodičovským príspevkom.

Príspevok je potrebné uhradiť do konca novembra 2018.

Rodičovský príspevok je možné zaplatiť šekom alebo bankovým prevodom na číslo účtu SK75 0200 0000 0020 8287 1158. Pre jasnú identifikáciu platieb uvádzajte v doplňujúcich informáciách meno, priezvisko a triedu žiaka. 

 Poznámky

 • Pokiaľ rodič neprispel na rodičovský príspevok z rôznych dôvodov v prvom ročníku, uhradí sumu za obdobie celého štúdia t.j. 100,- eur vo vyššom ročníku. Platí to aj pre rodičov starších žiakov.
 • Pokiaľ niekto prispel nižšou sumou ako bola dohodnutá, dorovná príspevok v tomto školskom roku.
 • Pokiaľ žiak prestane byť žiakom školy rodičovský príspevok za ostávajúce roky štúdia mu bude vrátený pokiaľ o to rodič požiada.
 • Pokiaľ žiak prestúpi na ŠÚV, Jakobyho 15, Košice vo vyššom ročníku – uhradí sumu za ostávajúce roky štúdia. 

Vedenie školy ďakuje za spoluprácu a podporu školy!


 

Rada školy

Legislatíva

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z.

Činnosť rady školy

- je orgánom školskej samosprávy,
- funkčné obdobie rady školy je štyri roky,
- rada školy je zložená z 11 členov,
- zasadnutia rady školy sú verejné, ak sa dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak,
- na žiadosť člena Rady školy môže byť slovo udelené prítomnej osobe ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady školy,
- predseda Rady školy zvoláva zasadnutie najneskôr do 15 dní, ak o to požiada najmenej tretina členov Rady školy, riaditeľ alebo zriaďovateľ školy,
- rada školy sa vo svojej činnosti spravuje štatútom.

> Štatút rady školy

Členovia rady školy

1. Ing. Ľudmila Benková - zástupca pedagogických zamestnancov, predseda
2. Akad. mal. Tomáš Čepek - zástupca pedagogických zamestnancov
3. Ivana Havasi - zástupca nepedagogických zamestnancov
4. Ing. Mária Bácskaiová - zástupca rodičov
5. Viera  Csonková - zástupca rodičov
6. Ivona Macková - zástupca rodičov
7. Maroš Gergeľ - zástupca žiakov
8. Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová - poslankyňa Zastupitelstva KSK
9. Ing. Igor Petrovčík - poslanec Zastupitelstva KSK
10. Ing. Zuzana Devaldová - zástupca zriaďovateľa - odbor školstva Úradu KSK
11. MUDr. Bc. . Peter Nagy - zástupca zriaďovateľa - nominovaný Slovenskou Asociáciou Herných Vývojárov (SGDA)

Zápisnice zo zasadnutí rady školy

>29.01.2018

>22.02.2018

>09.05.2018

>09.05.2018 - ustanovujúce zasadnutie

>18.06.2018

>06.08.2018

ODKAZY

Kto je online

Práve tu je 212 návštevníkov a žiadni členovia on-line