Galéria - dizajn exteriéru

Práca s materiálom a tradičné remeselné techniky

Dizajnérska prax

 

 

Učebný plán PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO od 2013

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

5

8

10

8

31

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

2

8

dejiny a teória dizajnu

   

1

1

2

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

Toeretická odborná príprava

technické kreslenie

2

     

2

náuka o materiáloch

 

1

   

1

technologia

 

1

   

1

teória priestorovej tvorby

 

1

   

1

Počítačová grafika

vektorová grafika

1

     

1

rastrová grafika

 

1

   

1

praktická fotografia

 

2

   

2

3D modelovanie

   

2

 

2

príprava do tlače

   

2

 

2

osobná prezentácia

   

1

2

3

Praktická príprava           (min.26 hodín)

13

13

11

14

51

Výtvarný základ

výtvarná príprava

6

6

   

12

kresba

2

2

2

2

8

modelovanie a práca s materiálom

4

4

   

8

písmo a typografia

1

1

   

2

Odborná prax

obalový dizajn

   

3

 

3

komunikačný dizajn

   

3

 

3

firemná identita

     

5

5

výstavy a prezentácie

     

4

4

verejný priestor

   

3

3

6

   

33

33

33

33

132

Učebný plán SCÉNICKÁ DEKORAČNÁ TVORBA A REPRODUKČNÁ MAĽBA od 2013

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

4

7

10

11

32

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

2

8

dejiny divadla, filmu a televízie

   

2

 

2

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

Teoretická odborná príprava

technické kreslenie

 

2

   

2

technológia maľby

2

     

2

technológia

   

1

2

 

náuka o materiáloch

 

1

   

1

Počítačová grafika

praktická fotografia

 

2

   

2

3D modelovanie

   

2

2

4

osobná prezentácia

   

1

2

3

Praktická príprava           (min.26 hodín)

14

14

11

11

50

Výtvarný základ

výtvarná príprava

4

4

   

8

maliarska príprava

5

4

     

kresba

2

2

2

2

8

písmo

 

1

     

modelovanie a práca s materiálom

3

     

3

Odborná prax

scénicky priestor

 

3

5

5

13

kostým, objekt, bábka

   

4

4

8

   

33

33

33

33

132

Učebný plán KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO od 2013

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

8

6

9

10

33

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

2

8

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

Teoretická odborná príprava

kresba

2

2

3

3

10

technológia maľby

2

     

2

náuka o materiáloch

 

1

   

1

konzervátorská technológia

 

1

1

1

3

reštaurátorská dokumentácia

   

1

 

1

ochrana pamiatok

     

1

1

Počítačová grafika

praktická fotografia

2

     

2

Praktická príprava           (min.26 hodín)

10

15

12

12

49

Výtvarný základ

výtvarná príprava

6

     

6

písmo

1

     

1

maliarska príprava

 

6

   

6

modelovanie

 

6

   

6

Odborná prax

prax

   

7

7

14

technologická kópia

3

3

5

5

16

   

33

33

33

33

132

Učebný plán FOTOGRAFICKÝ DIZAJN od 2013

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

6

7

14

14

41

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

2

8

dejiny fotografie

1

     

1

dejiny kinematografie

 

1

   

1

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

Teoretická odborná príprava

technológia

1

     

1

náuka o materiáloch

 

1

   

1

teória atelierovej fotografie

 

2

2

 

4

základy kinematografie a videa

   

2

 

2

fotografická technika

     

2

2

Počítačová grafika

rastrová grafika

2

     

2

vektorová grafika

 

1

   

1

príprava do tlače

   

2

 

2

fotografický dizajn

   

3

5

8

osobná prezentácia

   

1

2

3

Praktická príprava           (min.26 hodín)

12

14

7

8

41

Výtvarný základ

výtvarná príprava

5

4

   

9

písmo

1

2

   

3

kresba

 

2

2

 

4

Odborná prax

fotografická tvorba

6

6

5

5

22

videotvorba

     

3

3

   

33

33

33

33

132

Učebný plán PROPAGAČNÁ GRAFIKA

 

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika  a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie    (min.30 hodín)

4

9

9

8

30

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

dejiny grafiky

   

 1

 

1

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

Toeretická odborná príprava

technológia

2 2

teória dizajnu

   

1

 

1

teória a psychológia reklamy

     

1

Počítačová grafika

vektorová grafika

 

2

   

2

rastrová grafika

2

     

2

typografia

 

2

   

2

praktická fotografia

 

1

   

1

príprava do tlače

   

2

 

2

osobná prezentácia

   

1

1

2

Praktická príprava            (min.26 hodín)

14

12

12

14

52

Výtvarný základ

výtvarná príprava

6

5

   

11

maliarska priprava

5

     

5

kresba

2

2

3

3

10

písmo a kaligrafia

1

     

1

Grafický dizajn

grafická príprava

 

5

   

5

grafické techniky

   

5

 

5

knižná tvorba

   

4

 

4

komunikačný dizajn

     

4

4

firemná identita

     

4

4

bibliofília

     

3

3

   

33

33

33

33

132

Učebný plán DIZAJN EXTERIÉRU od 2013

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

14

13

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

 

1

   

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

21

22

23

24

90

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

10

10

10

12

42

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

2

8

dejiny parkov a záhrad

     

2

2

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

Teoretická odborná príprava

náuka o materiáloch

2

     

2

technické kreslenie

2

3

     

teória exteriérovej tvorby

2

2

2

 

6

základy záhradnej architektúry

 

1

1

1

3

Počítačová grafika

počítačová grafika

2

     

2

3D modelovanie

 

2

2

2

6

intermediálna tvorba

   

1

2

3

Praktická príprava           (min.26 hodín)

11

12

13

12

48

Výtvarný základ

výtvarná príprava

4

4

   

8

kresba

 

3

3

 

6

Odborná prax

dizajnérska prax

4

5

5

7

21

exteriérová tvorba

   

5

5

10

tradičné remeselné techniky

3

     

3

   

35

35

35

35

140

ODKAZY

Kto je online

Práve tu je 72 návštevníkov a žiadni členovia on-line