Učebný plán DIZAJN od 2013

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

7

11

11

10

39

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

2

8

dejiny dizajnu

     

1

1

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

 Teoretická odborná príprava

náuka o materiáloch

 

1

   

1

technológia

 

1

   

1

teória priestorovej tvorby

 

2

2

2

6

Počítačová grafika

rastrová grafika

2

     

2

vektorová grafika

1

     

1

praktická fotografia

2

     

2

dokumentácia v CAD

 

3

   

3

modelovanie 3D

 

2

2

 

4

príprava do tlače

   

2

 

2

osobná prezentácia

   

1

2

3

Praktická príprava           (min.26 hodín)

11

10

10

12

43

Výtvarný základ

výtvarná príprava

4

4

   

8

kresba

3

2

2

2

9

písmo a typografia

 

2

   

2

modelovanie a práca s materiálom

4

     

4

Odborná prax

grafický dizajn

 

2

 5 5

12

priestorový dizajn

   

3

5

8

   

33

33

33

33

132

Učebný plán ANIMOVANÁ TVORBA od 2013

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

5

9

11

9

34

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

2

8

dejiny kinematografie

 

1

   

1

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

Teoretická odborná príprava

praktická fotografia

2

     

2

technické kreslenie

 

1

   

1

základy audiovizuálnej tvorby

 

2

   

2

techniky a technológie animov. filmu

 

1

2

 

3

Počítačová grafika

rastrová grafika

1

     

1

písmo a typografia

   

2

 

2

tvorba webstránok

     

2

2

modelovanie 3D

 

2

   

2

teória 3D animácie

   

2

 

2

osobná prezentácia

   

1

2

3

Praktická príprava           (min.26 hodín)

13

12

10

13

48

Výtvarný základ

výtvarná príprava

4

     

4

kresba

2

2

2

2

8

modelovanie

 

3

   

3

Odborná prax

kreslená animácia

4

4

4

6

18

počítačová animácia

3

3

4

5

15

   

33

33

33

33

132

Profil verejného obstarávateľa

Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov a sídlo: Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice

Štatutárny zástupca: Mgr.akad.soch. Štefan Michalko, poverený vedením školy

IČO: 00133132

DIČ:

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová, 055/6337251, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

> Verejné obstarávanie - archív

Galéria - scénografia

Výtvarná príprava

  

   

  

  

Maliarska príprava

  

  

  

  

  

 

Práca s materiálom

  

  

  

  

 

Scénický dizajn

   

  

  

  

 

Galéria - Pomaturitné štúdium

Grafický dizajn

Fotografický dizajn

Produktový dizajn

Interiérový dizajn

3D modelovanie a CAD

Kresba a maľba

Učebný plán D PMŠ

 

Názov ŠkVP

MODERNÁ ŠKOLA DIZAJNU

Kód a názov ŠVP

82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba

Kód a názov študijného odboru

8221 N 11 DIZAJN - grafický a priestorový dizajn

8221 N 09 DIZAJN - fotografický dizajn

Stupeň vzdelania

Pomaturitné kvalifikačné štúdium – ISCED 4A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

 

 

grafický a priestorový dizajn

zameranie

fotografický dizajn

1.

2.

ročník

1.

2.

19

19

POVINNÉ PREDMETY

19

19

2

2

odborná angličtina /OAG/

2

2

2

-

praktická ekonomika /PEK/

2

-

3

3

dejiny výtvarnej kultúry /DVK/

3

3

1

-

teória dizajnu

1

-

2

3

základy technológie

2

3

2

2

kresba /KEB/

2

2

2

-

digitálne multimédiá /DMU/

2

-

2

-

plošná tvorba /PBX/

2

-

-

3

grafický dizajn tlačovín /GDT/

-

3

3

4

priestorová tvorba /PEG/

fotografická tvorba /FTV/

3

4

-

2

dokumentácia v CAD /CAD/

animovaná tvorba /ATA/

-

2

14

14

VOLITEĽNÉ PREDMETY   *

(2 x 4hod. a 3 x 2 hod.)

14

14

4

-

základy vizuálnej komunikácie /ZVK/

4

-

-

4

reklamná tvorba /RTA/

-

4

-

4

tvorba webstránok

-

4

4 - knižná tvorba /KTV/ fotografický dizajn /FDE/ 4  _

-

4

obytný interiér /OIN/

reportážna fotografia /RPF/

4

-

4

-

dizajn a modelovanie /DZM/

portrétna fotografia /POF/

-

4

4

-

dizajn predmetov /DZP/

videotvorba /VIB/

2

2

2

2

figurálne kreslenie /FIK/

2

2

-

2

základy podnikania /ZPD/

-

2

2

dejiny dizajnu /DDI/

dejiny fotografie /DFO/

2

2

-

grafické techniky /GRT/

2

-

2

-

teória a psychológia reklamy /TRL/

2

-

-

2

reklamná fotografia /RKF/

-

2

-

2

moderné výtvarné umenie /MVU/

-

2

 

2

verejný interiér /VIN/

dokumentárna fotografia /DOF/

2

33

33

spolu

33

33

 

* - ponuka voliteľných predmetov sa môže meniť

ODKAZY

Kto je online

Práve tu je 164 návštevníkov a žiadni členovia on-line