Výchovná poradkyňa

Mgr. Renáta Novotná Markovičová, výchovná poradkyňa

mrkTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

KONZULTAČNÉ HODINY:

štvrtok od 14:30 do 16:00 hod., v inom čase po dohode

kabinet č. 31 /1.poschodie/

 

HLAVNÉ ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCU:

 • poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu detí a mládeže,
 • konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
 • koordinačná činnosť – sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.
 • poskytuje pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu – pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom detí s vývinovými dificilitami a poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania a pri zabezpečovaní integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov a triednymi učiteľmi a vytvára kontrolný systém na monitorovanie situácie v škole

 

    

Školská psychologička

PhDr. Anna Truksová, školská psychologička

 

PREDSTAVENIE SA:

Psychologička s mnohoročnou praxou poradenskej psychologičky, špecializovanej na prácu so stredoškolákmi, dlhodobo sa vzdelávajúcej  v oblasti poradenstva a psychoterapie,  so skúsenosťami z poradenstva v osobnostnom, sociálnom i profesijnom vývine, s individuálnou i skupinovou psychoterapiou , aj so skúsenosťou vedúcej oddelenia poradenstva v osobnostnom vývine a psychoterapie niekdajšej Pedagogicko-psychologickej poradne pre SŠ. Sporadicky publikujúca  popularizačnou i odbornou formou.

 

Z tém publikovaných odborných príspevkov:

 • Psychoterapeutické variácie na tému tréma. 
 • Rodič v poradenstve a psychoterapii.
 • Využitie princípov rodinnej terapie pri riešení tzv. problémových tried. 
 • Úloha reflexie a tvorivosti vo vzťahu poradcu, resp. terapeuta a klienta.
 • Špecifiká psychologického poradenstva pre u stredoškolákov. 
 • Zvláštnosti psychologickej práce s umelecky nadanými a tvorivými študentmi stredných škôl.

 

 

 

KONZULTAČNÉ HODINY: 

Pondelok : 9.00 – 12.00     12.30 – 15.30

Utorok :                            12.30 - 15.30

Streda :    7.30 -12.00

Štvrtok :    7.30 -12.00

 

NIEČO NA ÚVOD.

 

O tom kedy študenti prichádzajú za psychológom? :

Študenti zvyknú prichádzať za psychológom v situáciách, ktoré ich  zaťažujú, zneisťujú, narúšajú ich sebaobraz  a sebaúctu . Chcú sa porozprávať s niekým komu dôverujú, ale hlavne od koho očakávajú pomoc. Niekedy ich však motivuje iba potreba vyznať sa v sebe, zmenšiť rozdiel medzi ideálnym a reálnym Ja . Často je to v situáciách viažucich sa na vzťahové problémy, alebo problémy pri životnom plánovaní, súvisiace aj s prežívaním vlastnej hodnoty, percepciou svojich možností, ako žiť podľa vlastných predstáv.

Počas konzultácie hľadajú odpovede na otázky : „ Kto som? Na čo mám? Čo môžem v sebe rozvinúť a čo skôr eliminovať? Ako žiť spokojný život?“

 

 

Čo je problémom? .

To, čo nazývame životnými problémami , tvorí témy sociálnych systémov, v ktorých správanie, spôsob životačloveka sú ním hodnotené negatívne a vyvolávajú u neho negatívne emócie. Človek sa môže zapletať do siete sťažností, výčitiek a hľadania viny.

Problém teda v skutočnosti existuje vlastne v komunikácii . A v tej sa môže aj „ rozplynúť“.

Klient  za psychológom prichádza  najčastejšie akoby  so želaním : „ Pomôž mi využiť moje možnosti.“ Psychológ pomáha svojou podporou a aktiváciou zdrojov v klientovi.

 

Ako vyzerá konzultácia ?:

To, čo je problémom, je otázkou komunikačnej dohody. To, čo ako psychologička vnímam oko objednávku klienta, je moja reflexia toho čo odo mňa chce. K tomu sa pripájam svojou ponukou, a keď hovoríme o tom istom, dospeli sme k zákazke. Nie som v pozícii experta, ale človeka, ktorý sa pokúša porozumieť významovému systému klienta a pracovať v tom systéme. Je to pozícia charakterizovaná vzájomnosťou a rešpektom. Hľadám a rozvíjam priania klienta a jeho zdroje síl. Využívam pri tom vlastnú sebareflexiu a tvorivosť. Som zúčastneným pozorovateľom i manažérom rozhovoru..

Konzultácie

Konzultácie

Učebný plán ANIMOVANÁ TVORBA

Názov ŠkVP

MODERNÁ ŠKOLA DIZAJNU

Kód a názov  ŠVP

82,85 Umenie a umeleckoremeselná výroba

Kód a názov študijného odboru

8259 M animovaná tvorba

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné predmety

19

16

11

11

58

slovenský jazyk a literatúra /SJL/

4

3

3

4

14

prvý cudzí jazyk /ANJ/

4

4

3

3

14

druhý cudzí jazyk  /NEJ/

3

3

2

2

10

etická výchova/náboženská výchova  /ETV/NBV/

1

1

-

-

2

dejepis /DEJ/

1

1

-

-

2

občianska náuka  /OBN/

-

-

1

-

1

ekológia   /EKL/

1

-

-

-

1

chémia   /CHE/

1

-

-

-

1

fyzika   /FYZ/

-

1

-

-

1

matematika    /MAT/

1

2

-

-

3

informatika    /INF/

1

-

-

-

1

telesná a športová výchova    /TŠV/

2

2

2

2

8

Odborné predmety

16

18

24

24

82

ekonomika   /EKO/

-

-

1

-

1

základy podnikania /ZPD/

-

-

-

2

2

odborná angličtina /OAG/

-

-

-

2

2

dejiny výtvarnej kultúry   /DVK/

2

2

2

2

8

dejiny animovaného filmu   /DAF/

-

-

-

1

1

výtvarná príprava   /VPR/

4

-

-

-

4

písmo   /PIM/

-

2

-

-

2

kresba  / KEB/

2

2

2

2

8

modelovanie   /MOD/

-

-

3

 

3

fotografovanie a video /FVI/ - 2 - - 2

techniky a technológie trikového filmu  /TFM/

-

-

-

1

1

zvuková dramaturgia filmu   /ZVF/

-

-

1

-

1

filmové techminimum   /FTM/

-

-

1

-

1

technické kreslenie  /TCK/

-

1

-

-

1

počítačová grafika   /POG/

1

2

-

-

3

tvorba web stránok /TWS/ - - 2 2 4

kreslená animácia   /KEA/

4

4

6

6

20

počítačová animácia   /PQA/

3

3

6

6

18

Spolu

35

35

35

35

140

 

Učebný plán KERAMIKA

 

Názov ŠkVP

MODERNÁ ŠKOLA DIZAJNU

Kód a názov  ŠVP

82 Umenie a  umeleckoremeselná výroba

Kód a názov študijného odboru

8234 M výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

19

17

11

11

58

slovenský jazyk a literatúra /SJL/

4

3

3

4

14

prvý cudzí jazyk /AJ1/

4

4

3

3

14

druhý cudzí jazyk  /NJ2/

3

3

2

2

10

etická výchova/náboženská výchova  /ETV/NBV/

1

1

-

-

2

dejepis /DEJ/

1

1

-

-

2

občianska náuka  /OBN/

-

-

1

-

1

ekológia   /EKL/

1

-

-

-

1

chémia   /CHE/

1

-

-

-

1

fyzika   /FYZ/

-

1

-

-

1

matematika    /MAT/

1

2

-

-

3

informatika    /INF/

1

-

-

-

1

telesná výchova    /TEV/

2

2

2

2

8

Odborné predmety

16

18

24

24

82

ekonomika   /EKO/

-

-

1

-

1

základy podnikania /ZPD/

-

-

-

1

1

odborná angličtina /OAG/

-

-

-

1

1

dejiny výtvarnej kultúry   /DVK/

2

2

2

2

8

výtvarná príprava  /VPR/

4

4

-

-

8

kresba   /KEB/

2

2

3

2

8

technológia   /TEC/

1

1

2

2

6

technické kreslenie  /TCK/

-

1

-

-

1

navrhovanie  /NAV/

-

-

5

5

10

počítačová grafika  /POG/

1

1

2

2

6

prax  /PXA/

6

7

6

9

28

Spolu

35

35

35

35

140

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia

účel.cvičenie

2x6 hodín

účel.cvičenie

2x6 hodín

kurz 3 dni

21 hodín

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz

 

 

 

 

 

Krajinársky kurz

5 dní

 

 

 

 

Súvislá odborná prax

 

5 dní

5 dní

 

 

Ročníkový projekt (klauzúrna práca)

10 dní

10 dní

10 dní

 

 

 

Učebný plán VÝTVARNÍCTVO

 

Názov ŠkVP

MODERNÁ ŠKOLA DIZAJNU

Kód a názov  ŠVP

82 Umenie a umeleckoremeselná výroba

Kód a názov študijného odboru

8260 M propagačné výtvarníctvo

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

19

17

11

11

58

slovenský jazyk a literatúra

4

3

3

4

14

prvý cudzí jazyk

4

4

3

3

14

druhý cudzí jazyk

3

3

2

2

10

etická výchova/náboženská výchova

1

1

-

-

2

dejepis

1

1

-

-

2

občianska náuka

-

-

1

-

1

ekológia

1

-

-

-

1

chémia

1

-

-

-

1

fyzika

-

1

-

-

1

matematika

1

2

-

-

3

informatika

1

-

-

-

1

telesná výchova

2

2

2

2

8

Odborné predmety

16

18

24

24

82

ekonomika

-

-

1

-

1

základy podnikania

-

-

-

1

1

odborná angličtina

-

-

-

1

1

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

2

8

teória dizajnu

-

-

1

1

2

výtvarná príprava

5

5

-

-

10

písmo

1

1

-

-

2

kresba

2

2

2

2

8

technológia

-

2

1

1

4

technické kreslenie

1

1

-

-

2

navrhovanie

-

-

6

5

11

počítačová grafika

1

1

2

2

6

priestorová tvorba

-

-

4

4

8

prax

4

4

5

5

18

Spolu

35

35

35

35

140

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia

účel.cvičenie

2x6 hodín

účel.cvičenie

2x6 hodín

kurz 3 dni

21 hodín

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz

 

 

 

 

 

Krajinársky kurz

5 dní

 

 

 

 

Súvislá odborná prax

 

5 dní

5 dní

 

 

Ročníkový projekt (klauzúrna práca)

10 dní

10 dní

10 dní

 

 

 

ODKAZY

Kto je online

Práve tu je 99 návštevníkov a žiadni členovia on-line