Učebný plán GRAFIKA

 

Názov ŠkVP

MODERNÁ ŠKOLA DIZAJNU

Kód a názov  ŠVP

82,85 Umenie a umeleckoremeselná výroba

Kód a názov študijného odboru

8261 M propagačná grafika

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

19

17

11

11

58

slovenský jazyk a literatúra

4

3

3

4

14

prvý cudzí jayzk

4

4

3

3

14

druhý cudzí jazyk

3

3

2

2

10

etická výchova/náboženská výchova

1

1

-

-

2

dejepis

1

1

-

-

2

občianska náuka

-

-

1

-

1

ekológia

1

-

-

-

1

chémia

1

-

-

-

1

fyzika

-

1

-

-

1

matematika

1

2

-

-

3

informatika

1

-

-

-

1

telesná výchova

2

2

2

2

8

Odborné predmety

16

18

24

24

79

ekonomika

-

-

1

-

1

základy podnikania

-

-

-

1

1

odborná angličtina

-

-

-

1

1

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

2

8

výtvarná príprava

5

5

-

-

10

písmo

1

2

-

-

3

kresba

2

2

3

3

10

technológia

-

1

2

2

5

navrhovanie

-

-

8

7

15

počítačová grafika

1

1

2

2

6

prax

5

5

6

6

22

Spolu

35

35

35

35

140

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia

účel.cvičenie

2x6 hodín

účel.cvičenie

2x6 hodín

kurz 3 dni

21 hodín

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz

 

 

 

 

 

Krajinársky kurz

5 dní

 

 

 

 

Súvislá odborná prax

 

5 dní

5 dní

 

 

Ročníkový projekt (klauzúrna práca)

10 dní

10 dní

10 dní

 

 

 

Učebný plán FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

Názov ŠkVP

MODERNÁ ŠKOLA DIZAJNU

Kód a názov  ŠVP

82 Umenie a umeleckoremeselná výroba

Kód a názov študijného odboru

8297 M fotografický dizajn

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

Denná

Druh školy

Štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné predmety

19

17

11

11

58

slovenský jazyk a literatúra

4

3

3

4

14

prvý cudzí jazyk

4

4

3

3

14

druhý cudzí jazyk

3

3

2

2

10

etická výchova/náboženská výchova

1

1

-

-

2

dejepis

1

1

-

-

2

občianska náuka

-

-

1

-

1

ekológia

1

-

-

-

1

chémia

1

-

-

-

1

fyzika

-

1

-

-

1

matematika

1

2

-

-

3

informatika

1

-

-

-

1

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné predmety

16

18

24

24

82

ekonomika

-

-

1

-

1

základy podnikania

-

-

-

1

1

odborná angličtina

-

-

-

1

1

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

2

8

výtvarná príprava

5

5

-

-

11

písmo

-

1

1

-

2

kresba

-

2

2

2

6

technológia

2

2

2

2

8

fotografický dizajn

-

-

6

8

14

počítačová grafika

2

1

2

2

6

základy kinematografie a videa

-

-

2

-

2

prax

5

5

6

6

22

Spolu

35

35

35

35

140

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia

účel.cvičenie

2x6 hodín

účel.cvičenie

2x6 hodín

kurz 3 dni

21 hodín

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz

 

 

 

 

 

Krajinársky kurz

5 dní

 

 

 

 

Súvislá odborná prax

 

5 dní

5 dní

 

 

Ročníkový projekt (klauzúrna práca)

10 dní

10 dní

10 dní

 

 

 

Učebný plán REŠTAURÁTORSTVO

Názov ŠkVP

MODERNÁ ŠKOLA DIZAJNU

Kód a názov  ŠVP

82 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba

Kód a názov študijného odboru

8245 M 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliar. tech.

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

19

17

11

11

 

slovenský jazyk a literatúra

4

3

3

4

14

anglický jazyk

4

4

3

3

14

nemecký jazyk

3

3

2

2

10

etická výchova/náboženská výchova

1

1

-

-

2

dejepis /DEJ/

1

1

-

-

2

občianska náuka /OBN/

-

-

1

-

1

ekológia /EKL/

1

-

-

-

1

chémia /CHE/

1

-

-

-

1

fyzika /FYZ/

-

1

-

-

1

matematika /MAT/

1

2

-

-

3

informatika /INF/

1

-

-

-

1

telesná a športová výchova /TŠV/

2

2

2

2

8

Odborné predmety

16

18

24

24

 

ekonomika /EKO/

-

-

1

-

1

základy podnikania /ZPD/

-

-

-

1

1

odborná angličtina /OAG/

-

-

-

1

1

dejiny výtvarnej kultúry /DVK/

2

2

2

2

8

výtvarná príprava /VPR/

4

4

-

-

8

písmo /PIM/ 2 - - - 2
kresba /KEB/ 2 2 3 2 9

maliarska príprava /MLP/

4

4

-

-

8

modelovanie /MOD/

-

-

3

3

6

technológia /TEC/

1

2

2

2

7

technologická kópia /TKO/

-

-

5

5

10

konzervátorská a reštaurátorská dokumentácia /KRH/

-

-

1

-

1

ochrana pamiatok /OPA/

-

-

-

1

1

počítačová grafika /POG/ 1 - - - 1

prax /PXA/

-

4

7

7

18

Spolu

35

35

35

35

140

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia

účel.cvičenie

2x6 hodín

účel.cvičenie

2x6 hodín

kurz 3 dni

21 hodín

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz

 

 

 

 

 

Krajinársky kurz

5 dní

 

 

 

 

Súvislá odborná prax

 

5 dní

5 dní

 

 

Ročníkový projekt (klauzúrna práca)

5 dní (10)

5 dní (10)

5 dní (10)

 

 

 

Učebný plán DIZAJN

 

Názov ŠkVP

MODERNÁ ŠKOLA DIZAJNU

Kód a názov  ŠVP

82 Umenie a umeleckoremeselná výroba

Kód a názov študijného odboru

8221 M 11 DIZAJN - grafický a priestorový dizajn

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

19

17

11

11

58

slovenský jazyk a literatúra

4

3

3

4

14

prvý cudzí jazyk

4

4

3

3

14

druhý cudzí jazyk

3

3

2

2

10

etická výchova/náboženská výchova

1

1

-

-

2

dejepis

1

1

-

-

2

občianska náuka

-

-

1

-

1

ekológia

1

-

-

-

1

chémia

1

-

-

-

1

fyzika

-

1

-

-

1

matematika

1

2

-

-

3

informatika

1

-

-

-

1

telesná a športová výchova /TŠV/

2

2

2

2

8

Odborné predmety

16

18

24

24

82

 ekonomika /EKO/

-

-

1

-

1

základy podnikania /ZPD/

-

-

-

2

2

odborná angličtina  /OAG/

-

-

-

2

2

dejiny výtvarnej kultúry /DVK/

2

2

2

2

8

dejiny dizajnu  /DDI/

-

-

2

-

2

výtvarná príprava  /VPR/

4

4

-

-

8

modelovanie a práca s materiálom /MPA/

3

-

-

-

3

 kresba /KEB/

2

2

2

2

8

náuka o materiáloch /NAM/

1

1

-

-

2

tovaroznalectvo /TVZ/

-

-

1

1

2

technológia /TEC/

-

-

1

1

2

technické kreslenie  /TCK/

2

-

-

-

2

digitálne multimédiá /DMU/

2

-

-

-

2

vektorová grafika  /VEG/

-

1

-

-

1

modelovanie 3D  /MD3/

-

2

2

-

4

dokumentácia v CAD /CAD/

-

-

2

-

2

príprava do tlače

-

-

-

2

2

grafický dizajn /GDI/

-

3

3

4

10

dizajn a modelovanie /DZM/

-

3

-

-

3

dizajn predmetov /DZP/

-

4

4

8

dizajn interiérov /DZI/

-

-

4

4

8

Spolu

35

35

35

35

140

Kurzy

Prihlášky na kurz posielajte poštou alebo na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , prípadne osobne doručte na sekretariát školy.

http://demo.bowthemes.com/bt-arise/templates/bt_arise/images/icons/download-big.png  prihláška

V prípade, ak nebude dostatočný záujem na otvorenie kurzu a ste už prihlásený - budeme Vás telefonicky informovať min. 3 dni pred stanoveným termínom kurzu (nezabudnite na prihláške uviesť telefonický kontakt).

Aktuálne kurzy

Pripravované kurzy

 • Viazanie kníh a výroba ručného papiera
 • Moderné výtvarné umenie
 • Tvorivé dielne pre deti
 •  Knižná tvorba
 •  Portrét - kresba/maľba
 •  Súčasné výtvarné umenie

Talentová skúška

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 15.  apríla 2019 v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. na sekretariáte Školy úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15 v Košiciach.

 

Výsledkedkové listiny prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020:

 

konzervátorstvo a reštaurátorstvo >>>

propagačná grafika >>>

dizajn digitálnych aplikácií >>>

digitálna maľba - koncept art >>>

animovaná tvorba >>>

propagačné výtvarníctvo >>>

scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba >>>

fotografický dizajn >>>

odevný dizajn >>>

 

 

 

 

 Ponuka študijných odborov ukončených maturitnou skúškou pre školský rok 2019/2020

Denné 4 - ročné štúdium:

 • 8259 M animovaná tvorba
 • 8260 M propagačné výtvarníctvo
 • 8261 M propagačná grafika
 • 8271 M digitálna maľba - koncept art
 • 8272 M dizajn digitálnych aplikácií
 • 8273 M scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
 • 8245 M 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - maliarske techniky
 • 8297 M fotografický dizajn
 • 8298 M odevný dizajn

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie talentových skúšok a dobrý prospech. Skúšky sú anonymné a ich výsledky hodnotí komisia na základe stanovených kritérií pre prijatie uchádzačov, ktoré škola zverejňuje na svojej výveske a webovej stránke do 1.februára príslušného školského roka.

Prijímacie talentové skúšky

/skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania/ pre budúci školský rok sa konajú podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa pokynov MŠ SR, OŠ KSK.

v termíne 25. marec 2019 (pondelok).

Ak uchádzač na talentovej skúške vyhovel a nebude prijatý na zvolený študijný odbor pre nedostatok miesta, je možné v odvolacom konaní sa uchádzať o voľné miesta v ďalších študijných odboroch s uznaním výsledkov talentovej skúšky.

Záujemcovia o štúdium majú možnosť prihlásiť sa do prípravných kurzov kreslenia a odborných konzultácií, ktoré vedú skúsení pedagógovia školy. Kurzy prebiehajú v turnusoch v čase od novembra až po marec podľa záujmu a množstva uchádzačov.

> informácie o prípravných kurzoch kreslenia

> uplatnenie absolventov ŠÚV Košice

> Kritériá prijatia

 

Termíny prijímacieho konania

Prijímanie na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

do 1. februára
 • riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
do 20. februára
 • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje
do 28. februára
 • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

 

 

 

 

ODKAZY

Kto je online

Práve tu je 206 návštevníkov a žiadni členovia on-line