Maturita 2016

ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE  K MATURITNEJ SKÚŠKE 2016

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon:

   -  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2013 Z. z.,

   -  vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov,

   - všetky aktuálne informácie o MS nájdete na www – stránke: www.nucem.sk

 

TERMÍNY  KONANIA MS pre rok 2016

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa:

                                         15. marca 2016 (utorok),

b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa:         

                                         16. marca 2016 (streda)

Akademický týždeň:                     30. 5. -  3. 6. 2016

Ústna forma maturitnej skúšky:  6. – 10. 6. 2016

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky ďalej vyplýva:

 • Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.
 • Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
 • Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Žiak SOŠ  si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať B1/ B2)

          - môže sa poradiť s vyučujúcimi CUJ  !!!!!! 

- žiak posledného ročníka je povinný prihlásiť sa na MS do 30. septembra 2015

Na stredných odborných školách sa povinne maturuje z týchto predmetov:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Cudzí jazyk: anglický jazyk / nemecký jazyk – úroveň B1 / B2
 • Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ)
 • Praktická časť odbornej zložky (PČOZ)

- žiak môže konať aj dobrovoľnú MS:

 • dobrovoľnú MS, môže žiak konať aj z ďalších predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával
 •  V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

Slovenský jazyk a literatúra (SJL):

 • Trvanie EČ MS: 100 minút
 • Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 150 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

ÚFIČ SJL

 Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú.

 Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na   vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ, sú aj na stránke školy, v ponuke: Maturita

Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty.

Prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka.

Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry .

CUDZÍ  JAZYK  -  ANJ/NEJ:

Anglický jazyk (AJB2), nemecký jazyk (NJB2)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 • Trvanie EČ MS: 120 minút
 • Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 60 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Anglický jazyk (AJB1), nemecký jazyk (NJB1)

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 • Trvanie EČ MS: 100 minút
 • Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
 • Trvanie PFIČ MS: 60 minút
 • Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

ÚFIČ – CUJ:   Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú.

Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na   vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ, sú aj na stránke školy, v ponuke: Maturita

Každé maturitné zadanie obsahuje tri úlohy a súvisiace východiskové texty.

 • Prvá úloha – vizuálny podnet (obrázok...) žiak opíše obrázok a hľadá súvislosti
 • Druhá úloha – tematický okruh – zaujať stanovisko k téme, viesť rozhovor k téme
 • Tretia úloha – situačná úloha – rieši konkrétnu situáciu

Praktická časť odbornej zložky

1 – 15 tém, praktická skúška na overenie zručností a schopností žiaka

Termín:         zadanie: 2. 5. 2016

                      obhajoba: 27. 5. 2016

 • žiaci realizujú zadanie v priestoroch školy, po skončení inštalácia (26.5.2016) a obhajoba 20 minút  (viac info.: odborní vyučujúci, predseda PK)

Teoretická časť odbornej zložky

25 tém, teoretická, ústna skúška na overenie vedomosti žiaka, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti odbornej zložky.

Termín:         6. – 10. 6. 2016          príprava: 30 minút         odpoveď: 30 minút

 • otázky sú zostavené zo všetkých odborných predmetov,
 • žiak odpovedá na jednu komplexnú otázku (otázky z viacerých predmetov s rôznou váhou), (viac info.: odborní vyučujúci, predseda PK)

ODKAZY