Kritériá prijatia PMŠ

Kritériá prijatia

na dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v rámci prijímacieho konania na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

pre školský rok 2017/2018

Riaditeľ Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach v zmysle ustanovenia § 69 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje termín, formu, obsah, rozsah prijímacej skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania ako aj jednotné kritériá na jej úspešné vykonanie a upresňuje ostatné podmienky prijatia uchádzačov do prvého ročníka na dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium.

Schválený počet tried:     1                                                         Schválený počet žiakov:           27

Študijný odbor - odborné zameranie:

8221 6 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn                                                    počet žiakov     18  

8221 6 09 dizajn - fotografický dizajn                                                                  počet žiakov       9  

Termíny prijímacej skúšky:

1. termín - 20. jún 2017 (utorok)

2. termín - 22. august 2017 (utorok) pre uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole

K prihláške na štúdium uchádzač pripojí overenú kópiu maturitného vysvedčenia (v prípade prvého termínu prijímacej talentovej skúšky uchádzač doloží overenú kópiu maturitného vysvedčenia v deň talentovej skúšky, prípadne donesie originál).

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky slúži na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová skúška) a celkových predpokladov pre štúdium. Prijímacia skúška je rovnaká pre všetkých uchádzačov. Prijímaciu skúšku tvorí praktická časť s tromi výtvarnými úlohami, hodnotenie domácich prác a zohľadnenie študijných výsledkov zo SŠ.

Jednotné kritériá hodnotenia sú platné pre všetkých uchádzačov. Jedna výtvarná úloha sa hodnotí 0 – 40 bodmi, domáce práce max. 10 bodmi.

Celkový počet, ktorý môže uchádzač získať je 130 bodov.

Uchádzačovi za priemer prospechu na maturitnom vysvedčení horší ako 1,5 sa odráta 5 bodov, horší ako 2,0 sa odráta 10 bodov, horší ako 2,5 sa odráta 20 bodov, horší ako 3,0 sa odráta 30 bodov.

Pri rovnakom počte bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý:

-         má zmenenú pracovnú schopnosť (nesmie byť v rozpore so zdravotnou spôsobilosťou na štúdium vo zvolenom odbore),

-         má lepší priemer prospechu na maturitnom vysvedčení

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor a odborné správy špeciálnych pedagógov, psychológov a pod. Po ich posúdení môžu byť týmto uchádzačom primerane  upravené podmienky vykonania prijímacej skúšky.

Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 50 bodov z celkového možného počtu 130 bodov.

Výsledky budú zverejnené do 3 pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na výveske v budove školy na Jakobyho č.15 v Košiciach a následne na internetovej stránke školy www.suvke.sk. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí obdrží uchádzač v zákonom stanovenom termíne poštou vo forme zásielky s doručenkou. 

Ostatné podmienky prijatia na štúdium:

Ak uchádzač vyhovie kritériám pre prijatie a umiestni sa v poradí na mieste, ktoré prevyšuje stanovený počet prijímaných študentov na zvolené študijné zameranie, je možné ho v prípade záujmu prijať na iné študijné zameranie, na ktorom sú po prijímacej skúške neobsadené miesta.

Kritériá prijatia:

-         prerokované pedagogickou radou školy 02. 05. 2017

-         platné od 03. 05. 2017

                                                                                                             Ing. Petra Gáborová

                                                                                                              riaditeľka školy

ODKAZY