Ponuka krúžkov pre školský rok 2017 / 2018

Čas a realizácia krúžkov bude závisieť od platného školského rozvrhu v školskom roku 2017 / 2018

 

Meno učiteľa

Názov krúžku

Popis

SZABÓ

Figurálna kresba  a kreslenie aktu

Krúžok figurálnej kresby a kreslenia aktu je zameraný na kresbu ľudskej figúry podľa živého modelu. Pomáha rozvíjať tvarovú zásobu, prehlbovať kresebné znalosti a oboznámi účastníkov s rôznymi kresebnými technikami. Účastníci sa naučia znázorniť figúru v správnych proporciách, pochopia zákony perspektívy a základy anatómie. Začiatkom sa naučia štylizovať zložitú anatomickú stavbu figúry do geometrických tvarov. Pomocou čoho potom dokážu zobrazovať figúru v perspektívnej skratke. Časť krúžku bude zameraná i na kresbu anatomických detailov, napr. oko, nos, chrbtica, rebrá, koleno, atd. Realistickou figurálnou kresbu budú môcť obohatiť svoj originálny výraz a rukopis. Kresba podporuje schopnosť videnia a pomáha rozvíjať myseľ a kreativitu. Krúžok doporučujem ako súčasť prípravy na prijímacie talentové skúšky na vysoké umelecké školy. 

LUKÁCS

Úvod do grafických aplikácii Clip Studio Paint a Corel Painter

Clip Studio Paint je grafický editor pre Windows a Mac OS X zameraný na trvorbu ilustrácií a comicsov.

RÁCZOVÁ

Základné postupy v digitálnej maľbe

Krúžok je zameraný na osvojenie si základných postupov v digitálnej maľbe v programe Adobe Photoshop ( alebo GIMP) s použitím grafického tabletu od jednoduchých postupov až po mierne pokročilé.

BENKOVÁ

Tvorivý krúžok

V krúžku si vyskúšate rôzne technológie spracovania tradičných i netradičných materiálov  - keramika, pletenie z drôtu, aj z iných materiálov, mozaika, studená batika, tepanie, odlievanie, plstenie ...) Činnosti prispôsobíme záujmu.

ŠPAK

Krúžok maľby

Krúžok je zameraný pre študentov, ktorí majú iba základné skúsenosti s maľbou alebo ako doplnok k výtvarnej príprave...krúžok je cielený na spoznávanie rôznych techník (pastel, akvarel, tempera, olej) a žánrov- zátišie, krajinomaľba, abstrakcia. Krúžok vytvára aj priestor pre  starších študentov, ktorý rozvíjajú vlastný tvorivý potenciál a ktorí majú záujem o štúdium na Akadémiách

BEDNÁROVÁ

Krížom krážom

Využitie rôznych remeselných techník vo výtvarnej tvorbe a práca s materiálmi, príprava šablón pre tlač na textil, aj maľba na textil. Praktické cvičenia.

REVÁKOVÁ

Mediálna tvorba

Cieľom krúžku je získať kultúrnu gramotnosť, ktorá pomôže študentom v ďalšom umeleckom rozvoji. Náplňou práce je návšteva divadelných predstavení, skúšok, prednášok, exkurzií, ale i podrobnejšia analýza filmových ukážok. Členovia získajú vedomosti aj v oblasti mediálnej výchovy. Krúžok je určený predovšetkým študentom odboru scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba, ale prihlásiť sa môže ktokoľvek, komu je blízke divadlo či film.

MARKOVIČOVÁ

Analógová a digitálna fotografia

Fotografický krúžok aj pre nefotografov , na ktorom si vyskúšate klasickú čiernobielu fotografiu, fotografovanie s mechanickými fotoaparátmi, neštandardné metódy zhotovenia obrazu na svetlocitlivý materiál, fotenie v ateliéri i exteriéri, naučíte sa urobiť správny výber a úpravu digitálnych fotografií.

BÁTHORYOVÁ

Potulky po historických pamiatkach Košíc

Význam a cieľ krúžku je zameraný na výskum a obnovu kultúrnych pamiatok. Žiaci majú možnosť zoznámiť sa s priebehom reštaurovania kultúrnych a historických objektov ,priamo v teréne

BLONSKÁ

Ilustrácie v netradičnej knihe

Zámerom krúžku je svoje kresbičky, skice a maľby povýšiť do upravenej ilustrácie. Následne s použitím dostupných materiálov a rôznych výtvarných pomôcok podľa vlastnej fantázie vytvoriť netradičné knihy v ktorých použijete svoje ilustrácie.

ŠEBEJ

Fotografovanie pri umelom svetle

Práca s umelým osvetlení vo fotoateliéri s použitím osvetľovacích telies klasických žiarovkových, zábleskových ,pozadia, statívov a ďalších technických pomôcok. Fotografovanie digitálnym fotografickým prístrojom - analógovým fotoaparátom následné spracovanie filmov mokrým procesom negatív pozitív vo fotokomore. Témy: zátišie, hlava postava, portrét, voľné kompozície.

LÖRINC

Hra na perkusie

Hra na bicie nástroje rôznych krajín sveta /djembe, udu, darbuka, tabla, kanjira, rámové bubny, hudobný luk... / spojené s audio a video ukážkami presahov tradičných nástrojov a súčasnej hudby

FAZEKASOVÁ

Experimentálne grafické techniky

Zámerom krúžku je hľadať nové spôsoby a možnosti spracovania kresieb, skíc, či slepých kontúr do moderných metód grafických techník. na rôzne, možno trochu netradičné podložky.

IVANOVÁ

Originálne šperky a doplnky

Na krúžku Originálne šperky a doplnky budeme tvoriť šperky a odevné doplnky hraničiace s výtvarnými objektmi, typické experimentovaním s tvarom. Predmety dekoratívneho charakteru slúžiace na ozdobu ale aj predmety spájajúce estetický účinok s praktickou funkciou, ktoré môžu byť súčasťou odevu. Na tvorbu náušníc, náramkov, príveskov a brošní použijeme netradičné materiály, v netradičných kombináciách. Krúžok je určený mladým ľuďom, ktorí bažia po originálnych doplnkoch.

VALICOVÁ

Seminár zo SJL

Bezprostredná (4. roč.) i vzdialená príprava (ostatné ročníky) na maturitnú skúšku zo SJL , rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, tvorivé písanie, upevňovanie a prehlbovanie učiva zo SJL.

TUPTA

Cardesign

Koncept, kresba a modelovanie auta. Karoséria, detaily, interiér.

MARIČ

Easy English

Konverzácia na rôzne témy zároveň s precvičovaním gramatiky. Výborná pomoc pri príprave na maturitu, ale aj možnosť stráviť popoludnie s kamarátmi a lepšie sa spoznať pri rôznych jazykových aktivitách.

FUHRMAN

Spolok priaznivcov, sympatizantov a milovníkov ruského jazyka, kultúry a umenia

 

Krúžok je zameraný na oboznámenie sa s ruským jazykom a čítanie textov v ruskom jazyku (podľa možnosti a schopnosti),  spoznávanie historického vývoja Ruska, a najmä poznávanie ruskej literatúry, hudby a výtvarného umenia.

LACKO

Kresba ako základný vyjadrovací prostriedok

V každej výtvarnej disciplíne je kresba dôležitým momentom vyjadrenia, zachytenia nápadu, myšlienky alebo konceptu. Je dôležitá ako noty pre hudobníka alebo písmo a gramatika pre spisovateľa. Náplňou krúžku je tréning konštruktívnej kresby podľa reality s dôrazom na porovnávanie proporčných vzťahov, hľadanie vnútorných konštrukcií a logickej stavby predmetov a prírodnín.

KOPKOVÁ

Základy Photoshopu

 

Krúžok je určený primárne študentom oddelení, ktorí nemajú vo svojom študijnom programe zaradený predmet Rastrová grafika. Cieľom krúžku je naučiť sa základné možnosti programu, jednoduché úpravy fotografie a vytvoriť digitálnu koláž, rešpektujúc špecifiká študijného zamerania.

 

ODKAZY