2% dane pre ŠUV

ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec). Nie sú to pre Vás žiadne výdavky navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad.

Údaje o prijímateľovi:
 • Názov : SUVKE , neinvestičný fond

  Sídlo: Jakobyho 15, 040 01 Košice

  IČO: 45744335

  DIČ: 2024155397

  Číslo účtu: SK75 0200 0000 0033 9777 7259

  Banka: VÚB Košice - SUBASKBX

 • Tu si môžete stiahnuť formulár - VYHLÁSENIE s už vyplnenými údajmi o prijímateľovi:
> Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

Formulár v tlačenej podobe je k dispozícií na sekretariáte školy.

Ak sa rozhodnete, že podporíte naše aktivity prostredníctvom neinvestičného fondu SUVKE, pomôžete združovať finančné prostriedky, ktorými bude fond:

 • - podporovať vzdelávanie a získavanie skúseností študentov aj pedagógov ŠÚV v Košiciach na škole a na rôznych podujatiach a študijných pobytoch na Slovensku i v zahraničí
 • - v záujme vzdelávania študentov vytvárať podmienky pre rozvoj družobných partnerských vzťahovs inými školami a inštitúciami
 • - podporovať aktivity talentovaných žiakov zúčastňujúcich sa odborných súťaží, vzdelávacích kurzov, výtvarných plenérov a výstav na Slovensku i v zahraničí
 • - podporovať získavanie didaktických pomôcok a odbornej literatúry
 • - prispievať na budovanie materiálno-technickej základne ŠÚV a modernizáciu výpočtovej technikyv záujme skvalitnenia výučby na jednotlivých oddeleniach
 • - podporovať organizovanie kurzov, exkurzií, vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatíštudentov a učiteľov ŠÚV ako súčasti rozvoja osobnosti
 • - prispievať k dobrej prezentácii školy na verejnosti, doma i v zahraničí

Ďakujeme za podporu,

žiaci, rodičia a pedagógovia Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach

ODKAZY