Voľby do Rady školy

Oznámenie o konaní volieb do RADY ŠKOLY

 Mgr. akad. soch. Štefan Michalko, poverený vedením ŠÚV, Jakobyho 15 v Košiciach,

oznamuje termín konania volieb do Rady školy, ktoré sa uskutočnia:

 dňa 17. 4. 2018 –  15:00 hod.

- voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do RŠ v učebni č. 22 (2 zástupcovia)

- voľba zástupcu nepedagogických zamestnancov do RŠ v zasadačke (1 zástupca)

 
dňa 17. 4. 2018 –  16:30 hod. učebna č. 22

- voľba zástupcov rodičov žiakov školy (3 zástupcovia)

Na kandidátnu listinu je možné sa zapísať na sekretariáte školy.

ODKAZY