Rozlúčka so štvrtákmi - 2019

Dňa 10.6.2019 (pondelok) sa uskutoční rozlúčka so štvrtákmi na školskom dvore o 8. 15 hod.


Rozlúčky sa zúčastnia všetci žiaci školy. Po skončení rozlúčky nasleduje zadávanie tém Ročníkového projektu pre 1. - 3. ročník v učebniach podľa rozvrhu uverejneného na stránke školy od (soboty) 8.6.2019
Štvrté ročníky majú slávnostnú triednickú hodinu spojenú s odovzdávaním vysvedčení v uvedených učebniach: IV.A - 5, IV.B - 7, IV.C - 8

 

V prípade nepriaznivého počasia sa konajú len slávnostné triednické hodiny a zadávanie tém.

ODKAZY