Legislatíva

Zákony

 

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Vyhlášky

 
Vyhláška č. 65/2015 Z.z. o stredných školách
Vyhláška č. 64/2015 Z.z. o sústave odboroch vzdelávania odboroch vzdelávania
Vyhláška č. 318/2008 Z. z.. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
 
Vyhláška č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 
Vyhláška č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
-
Vyhláška č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov
-
Vyhláška č. 291/2004 Z.z ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
 

Pokyny

 
Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl
 
Štátny vzdelávací program ISCED 3A 82,85 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA
> Štátne vzdelávacie programy pre stredné odborné školy s platnosťou od 1. 9. 2013 začínajúc prvým ročníkom (odborné predmety)
 
> Štátne vzdelávacie programy pre stredné odborné školy s platnosťou od 1. 9. 2013 začínajúc prvým ročníkom (všeobecné predmety)
 
 
 
 

ODKAZY