Psychologička

Mgr. Mária Tóthová - školská psychologička

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Konzultačné hodiny:

Kabinet číslo 24  /1. poschodie/

Konzultačné hodiny

 Pondelok

8:00

-

16:00

 Utorok

8:00

-

16:00

 Streda

8:00

-

16:00

 Štvrtok

8:00

-

16:00

 Piatok

8:00

-

15:00

 

V prípade záujmu o konzultáciu mimo konzultačných hodín ma prosím kontaktujte na emailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Školský psychológ poskytuje služby škole – študentom na vlastnú žiadosť, alebo žiadosť rodičov, učiteľov. Poskytuje služby vedeniu školy, učiteľom a rodičom. Okrem pravidelných aktivít vykonáva i aktivity nepravidelné – účasť na pedagogických poradách, na poradách školy, predmetových komisiách a pod.

V záujme zefektívnenia procesu výchovy a vzdelávania na škole a rozvíjania osobnosti žiakov plní školský psychológ tieto konkrétne úlohy:

vo vzťahu k žiakom

  • poznáva osobnosť žiakov, skúma úroveň ich kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov, schopnosti, záujmy, postoje, osobnostné vlastnosti, motiváciu k učeniu
  • v spolupráci s učiteľmi a širším relevantným sociálnym prostredím identifikuje žiakov nadaných a talentovaných, trvale a prechodne neprospievajúcich a učiacich sa pod svoje možnosti, navrhuje a v rámci svojej pôsobnosti sa zúčastňuje na realizácii priamych a nepriamych intervencií do výchovno-vzdelávacieho procesu a špeciálnych učebných a rozvíjajúcich programov, tréningov efektívnych metód samoučenia a štýlov učenia
  • zaoberá sa problémami preťaženosti žiakov, únavy, psychickej záťaže a stresu v školskom prostredí a spolupodieľa sa na vytváraní prostredia pre nestresovú prácu v škole a možnosti prekonávania preťaženosti a únavy žiakov, napr. autogénnym tréningom
  • zúčastňuje sa na príprave a realizácii preventívnych programov a ďalších programov na rozvoj osobnosti, sociálnych kompetencií a medziľudských vzťahov

vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom školy

  • vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy orientovanú na adekvátne uplatňovanie psychologických aspektov výchovy a vzdelávania v školských podmienkach so zreteľom na optimálny osobnostný vývin žiakov
  • zaoberá sa problémami psychickej záťaže učiteľov a možnosťami ich prekonávania
  • v rámci svojej pôsobnosti pomáha pri riešení medziľudských vzťahov v škole a pri optimalizácii jej sociálnej klímy

vo vzťahu k rodičom

  • vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť pre rodičov alebo zákonných zástupcov a spolupracuje s nimi pri nachádzaní a realizovaní optimálnych postupov pri výchove a vzdelávaní
  • ponúka poradenské služby pre rodičov žiakov zameraných na zlepšenie ich štýlov výchovného pôsobenia a starostlivosti o deti s poruchami učenia a správania sa a zabezpečuje kvalitnú kooperáciu školy a rodiny

Program práce  sa mení v súlade s požiadavkami vedenia školy, ktorá sa riadi etickým kódexom pre prácu školských psychológov.

 

ODKAZY