O škole

Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach vo svojej  štyridsaťročnej histórii vždy patrila k vzdelávacím inštitúciám, ktoré významne ovplyvňovali a formovali dianie v oblasti stredného umeleckého školstva na celom slovensku. V súčasnosti, opierajúc sa o tradície, škola vytvára nové podmienky na vzdelávanie výtvarne nadaných a talentovaných mladých ľudí a buduje svoj nový imidž prostredníctvom vlastného školského vzdelávacieho programu

MODERNÁ ŠKOLA DIZAJNU.

Vedenie školy sa snaží udržiavať a zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a reagovať na požiadavky uchádzačov o štúdium, žiakov, rodičov a ďalších partnerov školy, vrátane zamestnávateľov a vysokých škôl. Pre dosiahnutie týchto cieľov v priebehu školského roka 2007/2008 škola zaviedla systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9000:2001.

Sídlom ŠÚV je historická budova na Jakobyho ulici, vyučuje sa tiež v ateliéroch vysunutých pracovísk na Lermontovovej a Rumanovej ulici. V samotnom centre mesta - na Zbrojničnej ulici sa nachádza historická budova Rotunda, ktorou škola disponuje a využíva ju ako výstavný priestor pre prezentáciu študijných prác žiakov, ich učiteľov, prípadne iných záujemcov a inštitúcií. Študenti majú možnosť ubytovania v Školských internátoch na Medickej, Považskej a Werferovej ulici.

ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA POSKYTUJE ÚPLNÉ STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE S MATURITOU ŽIAKOM, KTORÍ DISPONUJÚ NEVYHNUTNOU MIEROU VÝTVARNÉHO TALENTU A PRIPRAVUJE ICH PRE PRAX I PRE VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM PRÍBUZNÉHO, NAJMÄ UMELECKÉHO ZAMERANIA.

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie talentových skúšok a dobrý prospech. Skúšky sú anonymné a ich výsledky hodnotí komisia na základe stanovených kritérií pre prijatie uchádzačov, ktoré škola zverejňuje na svojej výveske a webovej stránke do 1.februára príslušného školského roka.

Záujemcovia o štúdium majú možnosť prihlásiť sa do prípravných kurzov kreslenia a odborných konzultácií, ktoré vedú skúsení pedagógovia školy. Kurzy prebiehajú v turnusoch v čase od novembra až po marec podľa záujmu a množstva uchádzačov.

ŠÚV organizuje každoročne v novembri a v júni deň otvorených dverí, na ktorom prezentuje jednotlivé študijné odbory a poskytuje konzultácie i podrobné informácie o štúdiu.

 

 

 

ODKAZY