AKTIVITA 1.1

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Tvorba a inovácia pedagogickej dokumentácie,  učebných textov a didaktických prostriedkov

Trvanie aktivity: 04/2014 - 07/2015

Cieľ aktivity:

Umožniť pedagógom získať nové kompetencie potrebné pre prípravu a realizáciu moderných foriem a metód vzdelávania. Zabezpečiť didaktické prostriedky a IKT techniku  priamo súvisiacimi s inovatívnymi metódami výučby. Pripraviť a vytvoriť učebné materiály pre vybrané témy. Vybudovanie chemicko-technologického laboratória s cieľom podpory prírodovedných predmetov. 

Činnosti realizované v rámci aktivity:

  • príprava a tvorba programov obsahujúce priority a smerovanie, náplne, základné informácie ich realizácie, špecifikáciu uplatňovaných moderných/inovatívnych metód výučby v rámci vzdelávania a iné nevyhnutné skutočnosti, následne ich písomné a elektronické spracovanie v podobe dokumentu odbornými zamestnancami (učiteľmi) školy podieľajúcich sa na predmetnej aktivite;
  • tvorba edukačných materiálov a pomôcok pre žiakov; 
  • tvorba metodických postupov pre vzdelávanie žiakov;
  • tvorba interaktívnych testov;
  • zabezpečenie didaktických pomôcok;
  • zabezpečenie odbornej literatúry.
> Inovované učebné materiály - prezentácie, pracovné listy, testy, myšlienkové mapy
 
Odborná literatúra zakúpená v rámci aktivity 1.1

 Multimediálna učebňa č.5

Multimediálna učebňa č.8

Učebňa 2D grafiky

Učebňa 3D grafiky

3Ducebna

Ukážky vytvorených edukačných materiálov

Predmet: modelovanie 3D

Vyučujúci: Ing. arch. Pika

Predmet: vektorová grafika - pracovné listy

 Vyučujúci: Mgr.art. Ivanová
   
   
 Predmet: počítačová grafika - publikácia  Vyučujúci: Mgr.art. Ráczová, Mgr.art. Lukács
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

         

 


P

 


 

 

ODKAZY