AKTIVITA 1.2

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

     

Implementácia inovovanej pedagogickej dokumentácie s využitím didaktických prostriedkov

Trvanie aktivity: 08/2014 - 12/2015

Cieľ aktivity:

Implementovať v praxi, t.j. priamo do edukačného procesu a odbornej praxe novozískané zručnosti v oblasti inovatívnych foriem vzdelávania s využitím novej pedagogickej dokumentácie a nových didaktických prostriedkov. Poskytnúť žiakom praktické a odborné zručnosti s cieľom ich ľahšieho etablovania  na trhu práce.

Činnosti realizované v rámci aktivity:

Implementácia aktualizovanej pedagogickej dokumentácie a didaktických prostriedkov do formálneho vzdelávania a do odbornej praxe.

Implementácia - fotogaléria:

Predmet: priestorová tvorba, odbor prop. výtvarníctvo

Vyučujúci: Akad. arch. Horňák

- projektové vyučovanie, inovovaný obsah, publikácia

 

 

 

 

Predmet: dizajn interiérov, odbor dizajn, IV.C D1 a D2

Vyučujúci: Ing. Kozmášová, Ing. Gáborová

Téma: Kancelária

(zakázka OVB - zadanie a zameranie na mieste realizácie)

- projektové vyučovanie, inovovaný obsah, publikácia

 
   
 

Predmet: počítačová grafika - InDesign

odbor propagačná grafika, III.A 

Vyučujúci: Mgr.art. Ráczová, Mgr.art. Lukács

- projektové vyučovanie, publikácia, pracovné listy

   

Predmet: rastrová grafika

odbor propagačné výtvarníctvo 

Vyučujúci: ak. mal. Kopková

- projektové vyučovanie, publikácia

   

Predmet: vektorová grafika

odbor propagačné výtvarníctvo 

Vyučujúci: PhDr. Danka Širancová

- projektové vyučovanie, publikácia

   

Predmet: modelovanie 3D

odbor dizajn, IIIC

Vyučujúci: Ing. arch. Pika

- inovovaný obsah, prezentácie, publikácia, nástenné panely

   
 

Predmet: odborná angličtina

odbor dizajn, IV.C

Vyučujúci: Mgr. Kravcová

- inovovaný obsah, myšlienkové mapy, prezentácie, publikácia

Kravcova
   
 

Predmet: odborná angličtina

odbor animovaná tvorba, IV.B

Vyučujúci: Mgr. Kravec

- inovovaný obsah, myšlienkové mapy, prezentácie, publikácia

 
   
 

Predmet: náuka o materiáloch

odbor scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba, II.A

Vyučujúci: RNDr. Péchyová

- inovovaný obsah, prezentácie, publikácia

 
   
 

Predmet: technológia

propagačná grafika, III.A

Vyučujúci: Mgr. art, Tkáčiková

- inovovaný obsah, prezentácie, publikácia

 
   
 

Predmet: technológia

odbor konzervátorstvo a reštaurátorstvo, I.A

Vyučujúci: Mgr. art. Špak

- inovovaný obsah, prezentácie, publikácia

 
   

Predmet: dizajn predmetov

odbor dizajn, IV.C

Vyučujúci: Mgr. Michalko

- proejktové vyučovanie, inovovaný obsah, prezentácie, publikácia

 

 

 


 

 

 

ODKAZY