OP Vzdelávanie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Operačný program Vzdelávanie
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Názov projektu:

Inovácia obsahu a metód vzdelávania prispôsobená potrebám vedomostnej spoločnosti

ITMS projektu: 26110130679

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:

328 560,68 €

 

Harmonogram realizácie projektu:

Aktivita 1.1

 Tvorba a inovácia pedagogickej dokumentácie,

učebných textov a didaktických prostriedkov 

 03/2014 07/2015
Aktivita 1.2

 Implementácia inovovanej pedagogickej dokumentácie

s využitím didaktických prostriedkov

 08/2014 12/2015
 Aktivita 2.1

 Realizácia vzdelávacích kurzov pre pedagógov

zameraných na získanie nových kompetencií

 03/2014 12/2014

 

Ciele projektu:

Hlavný cieľ:          

  • Uskutočniť inováciu a modernizáciu vzdelávania pre potreby vedomostnej spoločnosti.

Špecifické ciele:    

  • Inovovať obsah a metódy vzdelávacieho procesu s osobitým dôrazom na potreby vedomostnej spoločnosti.
  • Podporiť vzdelávanie pedagógov v získavaní a rozvoji kompetencií pre úspešnú premenu tradičnej školy na modernú.

 

 

Obsah vzdelávania poskytovaného našou školou, ktorá má svoje výrazné špecifiká, prechádza výraznými technologickými aj odbornými zmenami. Tento fakt je spolu s potrebou výchovy a vzdelávania našich žiakov významným iniciátorom  zmien v našom vzdelávacom procese. Náš projektový zámer smeruje k premene školy na modernú vzdelávaciu inštitúciu s uplatnením jej absolventov na trhu práce.

Pri riadení výchovno-vzdelávacieho procesu si uvedomujeme, že obsah a formy vzdelávania deklarované v Školskom vzdelávacom programe musia neustále reagovať na zmeny súvisiace s požiadavkami a trendmi meniaceho sa trhu práce. Súčasná štruktúra a obsah by mali byť viac harmonizované s technickými a technologickými zmenami, ako aj s nárokmi, ktoré kladie na jedinca spoločnosť založená na odborných vedomostiach a praktických zručnostiach.

Cieľom je, aby naši pedagógovia boli vyškolení v oblasti moderných metód a foriem vzdelávania a aby si rozšírili vedomosti a zručnosti potrebné na tvorbu inovovaných obsahov vzdelávania (tvorbu publikácií, prezentácií, myšlienkových máp, výukových videí, pracovných listov a pod.). V rámci projektu 29 pedagógov absolvuje kurzy z oblasti inovatívnych metód a foriem vzdelávania žiakov, využitia interaktívnych technológií vo vyučovacom procese a pokročilé vzdelávanie v oblasti 2D a 3D grafiky. Výstupy realizované našimi pedagógmi obohatia výučbu v predmetoch: počítačová grafika, 3D modelovanie, grafický dizajn, fotografický dizajn, dizajn interiérov, dizajn predmetov, priestorová tvorba, technológia, náuka o materiáloch, ekonomika a odborná angličtina.

Pre skvalitnenie vyučovacieho procesu sa zriadia dve interaktívne učebne, chemicko-technologické laboratórium, učebňa 2D grafiky s najnovším softvérom a vybavením,  učebňa 3D grafiky vrátane 3D tlačiarne. Knižničný fond školy sa rozšíri o cca 250 odborných publikácií.

Vytvorením nadštandardných podmienok prispejeme k lepšiemu osvojeniu kľúčových a odborných kompetencií žiakov, čo výrazne prispeje k zvýšeniu šancí na ich uplatnenie v praxi a vytvorí priaznivé predpoklady pre ich ďalšie vzdelávanie a prípravu na využitie nových možností a trendov v danom obore. 

 


 Porada členov realizačného tímu

 

Konferencia pri príležitosti ukončenia projektu

Riadiaci tím projektu:

    

Ing. Petra Gáborová - manažérka projektu                 Ing. Katka Ilčíková - finančná manažérka

          

Ivana Havasi - administrátorka projektu      Mgr. Štefan Michalko - koordinátor odborných aktivít

Realizačný tím projektu - členovia, ktorí vystúpili na konferencii s príspevkom:

         

Mgr.art. Noémi Ráczová                   Mgr.art. Evka Tkáčiková                       Ing. arch. Miro Pika

        

Mgr.art. Rado Repický                    Mgr. Lucia Findoráková

   

    

    

 

 

 

 

 

ODKAZY