Rada školy

Legislatíva

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z.

Činnosť rady školy

- je orgánom školskej samosprávy,
- funkčné obdobie rady školy je štyri roky,
- rada školy je zložená z 11 členov,
- zasadnutia rady školy sú verejné, ak sa dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak,
- na žiadosť člena Rady školy môže byť slovo udelené prítomnej osobe ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady školy,
- predseda Rady školy zvoláva zasadnutie najneskôr do 15 dní, ak o to požiada najmenej tretina členov Rady školy, riaditeľ alebo zriaďovateľ školy,
- rada školy sa vo svojej činnosti spravuje štatútom.

> Štatút rady školy

Členovia rady školy

1. Ing. Ľudmila Benková - zástupca pedagogických zamestnancov, predseda
2. Akad. mal. Tomáš Čepek - zástupca pedagogických zamestnancov
3. Ivana Havasi - zástupca nepedagogických zamestnancov
4. Ing. Mária Bácskaiová - zástupca rodičov
5. Viera  Csonková - zástupca rodičov
6. Ivona Macková - zástupca rodičov
7. Maroš Gergeľ - zástupca žiakov
8. Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová - poslankyňa Zastupitelstva KSK
9. Ing. Igor Petrovčík - poslanec Zastupitelstva KSK
10. Ing. Zuzana Devaldová - zástupca zriaďovateľa - odbor školstva Úradu KSK
11. MUDr. Bc. . Peter Nagy - zástupca zriaďovateľa - nominovaný Slovenskou Asociáciou Herných Vývojárov (SGDA)

Zápisnice zo zasadnutí rady školy

>29.01.2018

>22.02.2018

>09.05.2018

>09.05.2018 - ustanovujúce zasadnutie

>18.06.2018

>06.08.2018