Rada školy

Legislatíva

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z.

Činnosť rady školy

- je orgánom školskej samosprávy,
- funkčné obdobie rady školy je štyri roky,
- rada školy je zložená z 11 členov,
- zasadnutia rady školy sú verejné, ak sa dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak,
- na žiadosť člena Rady školy môže byť slovo udelené prítomnej osobe ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady školy,
- predseda Rady školy zvoláva zasadnutie najneskôr do 15 dní, ak o to požiada najmenej tretina členov Rady školy, riaditeľ alebo zriaďovateľ školy,
- rada školy sa vo svojej činnosti spravuje štatútom.

> Štatút rady školy

Členovia rady školy

1. Mgr. art. Zsolt Lukács - zástupca pedagogických zamestnancov – predseda Rady školy
2. Ing. Ľudmila Benková - zástupca pedagogických zamestnancov
3. Ivana Havasi - zástupca nepedagogických zamestnancov
4. Ing. Melinda Sasáková - zástupca zriaďovateľa KSK
5. Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová - poslanec KSK
6. Ing. Igor Petrovčik - poslanec KSK
7. Mgr. Róbert Sopko - zástupca zamestnávateľov
8. Ing. Mária Bácskaiová - zástupca rodičov
9. Viera Csonková - zástupca rodičov
10. Ivona Macková - zástupca rodičov
11. Maroš Gergeľ - zástupca žiakov

Zápisnice zo zasadnutí rady školy

>29.1.2018

>22.2.2018