Združenie rodičov

Združenie rodičov pri ŠÚV Košice (ZR) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu, pri ochrane práv detí a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. ZR zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy.

V rámci svojich možností ZR poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi. Rodičovský príspevok je dobrovoľný príspevok rodičov, ktorý spravujú zástupcovia rodičov. Výšku rodičovského príspevku a rozpočet na príslušný školský rok schvaľujú členovia ZR na plenárnej schôdzi. Rada triednych dôverníkov t. j. zástupcov z radov rodičov každej triedy sa vyjadruje k návrhu rozpočtu a čerpaniu rodičovského príspevku.

Školský rok 2017/2018

Rodičovský príspevok pre školský rok 2017/2018 bol na Plenárnej schôdzi dňa 13.9.2017 opätovne odsúhlasený vo výške 100,- € jednorázovo za celé obdobie štúdia. Poberatelia sociálneho štipendia platia 60,- € a žiaci pomaturitného štúdia 30,- € za celé obdobie štúdia. Pokiaľ školu navštevujú súrodenci prispievajú len jedeným rodičovským príspevkom.

Príspevok je potrebné uhradiť do konca novembra 2017.

Rodičovský príspevok je možné zaplatiť šekom alebo bankovým prevodom na číslo účtu SK75 0200 0000 0020 8287 1158. Pre jasnú identifikáciu platieb uvádzajte v doplňujúcich informáciách meno, priezvisko a triedu žiaka. 

 Poznámky

  • Pokiaľ rodič neprispel na rodičovský príspevok z rôznych dôvodov v prvom ročníku, uhradí sumu za obdobie celého štúdia t.j. 100,- eur vo vyššom ročníku. Platí to aj pre rodičov starších žiakov. Pokiaľ neuhradili príspevok v školskom roku 2016/2017, uhradia ho vo výške podľa tabuľky platnej od školského roku 2016/2017.
  • Pokiaľ niekto prispel nižšou sumou ako bola dohodnutá, dorovná príspevok v tomto školskom roku.
  • Pokiaľ žiak prestane byť žiakom školy, rodičovský príspevok za ostávajúce roky štúdia mu bude vrátený pokiaľ o to rodič požiada.
  • Pokiaľ žiak prestúpi na ŠÚV, Jakobyho 15, Košice vo vyššom ročníku – uhradí sumu za ostávajúce roky štúdia.

Od školského roku 2016/2017 vyššie ročníky prispievajú len pomernou časťou nasledovne:

 

základný príspevok

za ostávajúce obdobie štúdia

príspevok pre poberateľov sociálneho štipendia za ostávajúce obdobie štúdia

2. ročníky

75 €

45 €

3. ročníky

50 €

30 €

4. ročníky

25 €

15 €

 

Školský rok 2016/2017

Rodičovský príspevok pre školský rok 2016/2017 bol dňa 13.9.2016 odsúhlasený vo výške 100 € jednorázovo za celé obdobie štúdia, pre poberateľov sociálneho štipendia 60 € a pre pomaturitných žiakov 30 € za celé obdobie štúdia. Pokiaľ školu navštevujú súrodenci prispievajú len jedeným rodičovským príspevkom.

Príspevok je potrebné uhradiť do konca novembra 2016.

Rodičovský príspevok je možné zaplatiť šekom alebo prevodom na číslo účtu: SK75 0200 0000 0020 8287 1158. Pre jasnú identifikáciu platieb uvádzajte variabilný symbol vo formáte 2-miestneho čísla XX, kde prvé číslo je trieda a druhé číslo A=1, B=2, C=3, P=4

trieda variabilný symbol
I.A 11
I.B 12
I.C 13
II.A 21
II.B 22
II.C 23
III.A 31
III.B 32
III.C 33
IV.A 41
IV.B 42
IV.C 43
I.P 14

Poznámky

Pokiaľ rodič sa rozhodne prispieť na  rodičovský príspevok vo vyššom ročníku, uhradí celú sumu za obdobie celého štúdia.

Pokiaľ žiak prestane byť žiakom školy rodičovský príspevok mu bude vrátený za ostávajúce roky štúdia.

Pokiaľ žiak prestúpi na ŠÚV Košice vo vyššom ročníku – uhradí sumu za ostávajúce roky štúdia.

Od školského roku 2016/2017 vyššie ročníky prispievajú len pomernou časťou nasledovne:

 

základný príspevok

za ostávajúce obdobie štúdia

príspevok pre poberateľov sociálneho štipendia za ostávajúce obdobie štúdia
2. ročníky 75 € 45 €
3. ročníky 50 € 30 €
4. ročníky 25 € 15 €
> zápisnica z Plenárneho zasadnutia ZR zo dňa 13.9.2016.

 

Vedenie školy ďakuje za spoluprácu a podporu školy!