Učebný plán ANIMOVANÁ TVORBA

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

5

9

11

9

34

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

dejiny kinematografie

 

1

   

1

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

Teoretická odborná príprava

praktická fotografia

2

     

2

technické kreslenie

 

1

   

1

základy audiovizuálnej tvorby

 

2

   

2

techniky a technológie animov. filmu

 

1

2

 1

4

Počítačová grafika

rastrová grafika

1

     

1

písmo a typografia

   

2

 

2

modelovanie 3D

 

2

   

2

teória 3D animácie

   

2

 

2

osobná prezentácia

   

1

2

3

Praktická príprava           (min.26 hodín)

13

12

10

13

48

Výtvarný základ

výtvarná príprava

4

     

4

kresba

2

2

2

2

8

modelovanie

 

3

   

3

Odborná prax

kreslená animácia

4

4

4

6

18

počítačová animácia

3

3

4

5

15

   

33

33

33

33

132

 

ODKAZY