Učebný plán DIZAJN EXTERIÉRU od 2013

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

14

13

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

 

1

   

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

21

22

23

24

90

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

10

10

10

12

42

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

2

8

dejiny parkov a záhrad

     

2

2

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

Teoretická odborná príprava

náuka o materiáloch

2

     

2

technické kreslenie

2

3

     

teória exteriérovej tvorby

2

2

2

 

6

základy záhradnej architektúry

 

1

1

1

3

Počítačová grafika

počítačová grafika

2

     

2

3D modelovanie

 

2

2

2

6

intermediálna tvorba

   

1

2

3

Praktická príprava           (min.26 hodín)

11

12

13

12

48

Výtvarný základ

výtvarná príprava

4

4

   

8

kresba

 

3

3

 

6

Odborná prax

dizajnérska prax

4

5

5

7

21

exteriérová tvorba

   

5

5

10

tradičné remeselné techniky

3

     

3

   

35

35

35

35

140

 

ODKAZY