Učebný plán D PMŠ

 

Názov ŠkVP

MODERNÁ ŠKOLA DIZAJNU

Kód a názov ŠVP

82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba

Kód a názov študijného odboru

8221 N 11 DIZAJN - grafický a priestorový dizajn

8221 N 09 DIZAJN - fotografický dizajn

Stupeň vzdelania

Pomaturitné kvalifikačné štúdium – ISCED 4A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

 

 

grafický a priestorový dizajn

zameranie

fotografický dizajn

1.

2.

ročník

1.

2.

19

19

POVINNÉ PREDMETY

19

19

2

2

odborná angličtina /OAG/

2

2

2

-

praktická ekonomika /PEK/

2

-

3

3

dejiny výtvarnej kultúry /DVK/

3

3

1

-

teória dizajnu

1

-

2

3

základy technológie

2

3

2

2

kresba /KEB/

2

2

2

-

digitálne multimédiá /DMU/

2

-

2

-

plošná tvorba /PBX/

2

-

-

3

grafický dizajn tlačovín /GDT/

-

3

3

4

priestorová tvorba /PEG/

fotografická tvorba /FTV/

3

4

-

2

dokumentácia v CAD /CAD/

animovaná tvorba /ATA/

-

2

14

14

VOLITEĽNÉ PREDMETY   *

(2 x 4hod. a 3 x 2 hod.)

14

14

4

-

základy vizuálnej komunikácie /ZVK/

4

-

-

4

reklamná tvorba /RTA/

-

4

-

4

tvorba webstránok

-

4

4 - knižná tvorba /KTV/ fotografický dizajn /FDE/ 4  _

-

4

obytný interiér /OIN/

reportážna fotografia /RPF/

4

-

4

-

dizajn a modelovanie /DZM/

portrétna fotografia /POF/

-

4

4

-

dizajn predmetov /DZP/

videotvorba /VIB/

2

2

2

2

figurálne kreslenie /FIK/

2

2

-

2

základy podnikania /ZPD/

-

2

2

dejiny dizajnu /DDI/

dejiny fotografie /DFO/

2

2

-

grafické techniky /GRT/

2

-

2

-

teória a psychológia reklamy /TRL/

2

-

-

2

reklamná fotografia /RKF/

-

2

-

2

moderné výtvarné umenie /MVU/

-

2

 

2

verejný interiér /VIN/

dokumentárna fotografia /DOF/

2

33

33

spolu

33

33

 

* - ponuka voliteľných predmetov sa môže meniť

 

ODKAZY