Učebný plán DIZAJN

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

7

11

11

10

39

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

dejiny dizajnu

     

1

1

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

 Teoretická odborná príprava

náuka o materiáloch

 

1

   

1

technológia

 

1

   

1

teória priestorovej tvorby

 

2

2

2

6

Počítačová grafika

rastrová grafika

2

     

2

vektorová grafika

1

     

1

praktická fotografia

2

     

2

dokumentácia v CAD

 

3

   

3

modelovanie 3D

 

2

2

 

4

príprava do tlače

   

2

2

osobná prezentácia

   

1

1

2

Praktická príprava           (min.26 hodín)

11

10

10

12

43

Výtvarný základ

výtvarná príprava

4

4

   

8

kresba

3

2

2

2

9

písmo a typografia

 

2

   

2

modelovanie a práca s materiálom

4

     

4

Odborná prax

grafický dizajn

 

2

 5 5

12

priestorový dizajn

   

3

5

8

   

33

33

33

33

132

 

ODKAZY