Učebný plán KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

23

24

86

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

8

6

11

12

37

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

Teoretická odborná príprava

kresba

2

2

3

3

10

technológia maľby

2

     

2

náuka o materiáloch

 

1

   

1

konzervátorská technológia

 

1

2

1

4

reštaurátorská dokumentácia

   

1

 

1

ochrana pamiatok

     

1

1

Počítačová grafika

počítačová grafika

2

     

2

osobná prezentácia     1 1 2

Praktická príprava           (min.26 hodín)

10

15

12

12

49

Výtvarný základ

výtvarná príprava

6

     

6

písmo

1

     

1

maliarska príprava

 

6

   

6

modelovanie

 

6

   

6

Odborná prax

prax

   

7

7

14

technologická kópia

3

3

5

5

16

   

33

33

35

35

136

 

ODKAZY