Učebný plán ODEVNÝ DIZAJN

 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

1

1

2

Človek a príroda

biológia

1

1

chémia

1

1

fyzika

1

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

2

občianska náuka

1

1

1

3

Matematika  a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie    (min.30 hodín)

3

5

12

13

33

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

Trh práce

praktická ekonomika

2

1

3

odborný cudzí jazyk

2

2

Teoretický odborný základ

náuka o materiáloch

1

1

technológia

1

2

1

4

odevný dizajn

5

6

11

Počítačová grafika

rastrová grafika

1

1

osobná prezentácia

1

1

2

Praktická príprava            (min.26 hodín)

15

16

9

9

49

Výtvarný základ

výtvarná príprava

4

4

8

kresba

3

3

6

Dizajnérska prax

odevná tvorba

5

6

7

7

25

konštrukcia odevov

3

3

2

2

10

33

33

33

33

132

 

ODKAZY