Učebný plán PROPAGAČNÁ GRAFIKA

 

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika  a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie    (min.30 hodín)

4

9

9

8

30

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

dejiny grafiky

   

 1

 

1

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

Toeretická odborná príprava

technológia

2 2

teória dizajnu

   

1

 

1

teória a psychológia reklamy

     

1

Počítačová grafika

vektorová grafika

 

2

   

2

rastrová grafika

2

     

2

typografia

 

2

   

2

praktická fotografia

 

1

   

1

príprava do tlače

   

2

 

2

osobná prezentácia

   

1

1

2

Praktická príprava            (min.26 hodín)

14

12

12

14

52

Výtvarný základ

výtvarná príprava

6

5

   

11

maliarska priprava

5

     

5

kresba

2

2

3

3

10

písmo a kaligrafia

1

     

1

Grafický dizajn

grafická príprava

 

5

   

5

grafické techniky

   

5

 

5

knižná tvorba

   

4

 

4

komunikačný dizajn

     

4

4

firemná identita

     

4

4

bibliofília

     

3

3

   

33

33

33

33

132

 

ODKAZY