Učebný plán PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

7

7

10

8

31

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

dejiny a teória dizajnu

   

1

1

2

Trh práce

praktická ekonomika

   

2

1

3

odborný cudzí jazyk

     

2

2

Toeretická odborná príprava

technické kreslenie

2

     

2

náuka o materiáloch

 1

   

1

technologia

 

1

   

1

teória priestorovej tvorby

 

1

   

1

Počítačová grafika

vektorová grafika

2

     

2

rastrová grafika

 

2

   

2

praktická fotografia

 

1

   

1

3D modelovanie

   

2

 

2

príprava do tlače

   

2

 

2

osobná prezentácia

   

1

1

2

Praktická príprava           (min.26 hodín)

11

14

11

14

51

Výtvarný základ

výtvarná príprava

5

6

   

12

kresba

2

2

2

2

8

modelovanie a práca s materiálom

4

4

   

8

písmo a typografia

2

   

2

Odborná prax

obalový dizajn

   

3

 

3

komunikačný dizajn

   

3

 

3

firemná identita

     

5

5

výstavy a prezentácie

     

4

4

verejný priestor

   

3

3

6

   

33

33

33

33

132

 

ODKAZY