Učebný plán SCÉNICKÁ DEKORAČNÁ TVORBA A REPRODUKČNÁ MAĽBA

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

   

1

1

2

Človek a príroda

biológia

   

1

 

1

chémia

1

     

1

fyzika

1

     

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

   

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

     

2

občianska náuka

 

1

1

1

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

   

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie   (min.30 hodín)

6

6

10

10

32

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

dejiny divadla, filmu a televízie

 2

2

Trh práce

praktická ekonomika

2

1

3

odborný cudzí jazyk

2

2

Teoretická odborná príprava

technické kreslenie

2

2

teória scénickej tvorby

2  1  1

4

náuka o materiáloch

 2

2

Počítačová grafika

praktická fotografia

 2

2

3D modelovanie

2

2

4

osobná prezentácia

1

1

2

Praktická príprava           (min.26 hodín)

12

15

11

12

50

Výtvarný základ

výtvarná príprava

4

4

8

maliarska príprava

5

5

10

kresba

3

2

2

2

9

písmo

1

 1

Odborná prax

scénický dizajn

3

4

4

11

prax

5

6

11

   

33

33

33

33

132

 

ODKAZY