MYŠLIENKA 2014

ŠTUDENTSKÁ ESEJOVÁ SÚŤAŽ MYŠLIENKA

  1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci súťažiaci (študenti predposledných a posledných ročníkov stredných škôl, predovšetkým gymnázií, obchodných akadémií a stredných umeleckých škôl), ktorí do 15. januára 2015 zašlú prostredníctvom webovej stránky súťaže, alebo emailom prípadovú štúdiu, ktorej sú autormi, na vopred vypísané témy. Témy stanovuje rektor PEVŠ osobitným rozhodnutím, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť pravidiel súťaže na daný akademický rok.

  2. Súťaž sa skladá z jediného kola, ktoré prebieha do 15.1.2015 a súťažiaci v ňom zasielajú svoje vypracované prípadové štúdie prostredníctvom webovej stránky súťaže, alebo emailom. Prípadové štúdie majú písomnú formu. Výnimkou sú prípadové štúdie pre Fakultu masmédií, ktoré môžu uchádzači zasielať aj vo forme videa štandardných formátov. Možno ich zaslať formou linku na youtube.com (prípadne iný verejne prístupný videoportál), alebo cez online úschovňu (Uschovna.cz, WeTransfer, atď). Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční počas Dňa otvorených dverí Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) 14. februára 2015.

  3. Súťaž je zložená z piatich  tém podľa zamerania prípadových štúdií, ktoré súťažiaci vypracujú a pošlú. Súťažné kategórie sú totožné s názvami fakúlt PEVŠ, pod ktoré vecne témy prípadových štúdií spadajú - Fakulta práva, Fakulta masmédií, Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta psychológie, Fakulta informatiky.

  4. Zadania pre jednotlivé fakulty nájdu účastníci súťaže na webovej stránke:www.myslienka.com

ODKAZY