BOHÚŇOVA PALETA 2015

Podmienky súťaže

     Zúčastňujú sa jej autori vo veku 4 – 20 rokov v kategóriách: do 7 rokov, do 11 rokov, do 15 rokov a do 20 rokov, t.j. žiaci materských, základných, stredných škôl a stredných odborných učilíšť akéhokoľvek typu a zamerania. Prijímajú sa práce ľubovoľného formátu vyhotovené v technikách: kresba, maľba, grafika, kombinované techniky s možnosťou využitia a experimentovania s novými netradičnými materiálmi (plasty, kovy, druhotný materiál, atď.), fotografia a počítačová grafika. Súťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi: autor, vek, adresa školy, štát. Každý autor zašle len jednu súťažnú prácu. Práce v elektronickej forme nebudú akceptované a nesmú byť paspartované.

Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Súťažné práce posúdi medzinárodná odborná porota (jej zloženie bude zverejnené vo výsledkovom katalógu). Porota rozhodne o udelení diplomov v zlatom, striebornom a bronzovom pásme v každej kategórii. Práca (detail práce), ocenená hlavnou cenou, sa stáva logom súťažného ročníka a bude vytlačená na titulnej strane výsledkového katalógu. Porota udelí čestné uznanie za najlepšie kolekcie prác. S výsledkami súťaže budú súťažiaci oboznámení do 30. júna 2015. Každá zúčastnená škola obdrží Pamätný list a výsledkovú listinu. Autorom ocenených prác bude zaslaný diplom a katalóg súťaže v elektronickej forme.

Ocenené práce budú vystavené v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, v Mestskom dome kultúry v Bialsko-Bialej. Ostatné práce budú vystavené podľa priestorových možností hore uvedených organizátorov výstav.

Výsledky súťaže budú zverejnené na oficiálnej vebovej stránke školy www.zuspmb.sk

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ocenené a ďalšie práce zverejniť v tlači a vo výstavnej činnosti. Práce nebude vyhlasovateľ autorom vracať, zostávajú v jeho archíve a autori svojou účasťou dávajú súhlas na ich bezplatné užívanie k propagačným účelom súťaže.
     Prihlásením do súťaže dáva zákonný zástupca účastníka súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, adresa školy alebo zariadenia organizátorovi súťaže v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov. Tieto údaje sa použijú v propagačných materiáloch aktuálneho ročníka súťaže, prípadne vo výsledkovej listine a budú zverejnené na webstránke organizátora súťaže. Súhlas sa dáva na obdobie 2 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na poštovej adrese organizátora súťaže.
Vyhlasovateľ

     ZUŠ Petra Michala Bohúňa pod záštitou Ministerstva školstva SR v spolupráci s Mestským domom kultúry v Bielsko – Bialej v Poľsku.

Kontakt:
ZUŠ P. M. Bohúňa
adresa: Matúšková 1632/5, 02601 Dolný Kubín, Slovensko
telefón: +421(0)43 5862052

ODKAZY