CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI 2015

Usporiadatelia:

Vyhlasovateľ:           Múzeum SNP, Banská Bystrica

                                  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Hlavní partneri:        Okresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica

                                   Mestský úrad Banská Bystrica

Mediálni partneri:     Ročenka odbojárov

                                   Bojovník

Pod záštitou Kancelárie prezidenta SR – pracovisko Banská Bystrica

Súťažné kategórie:

1. kategória:

- deti od 6 do 10 rokov ( žiaci 1.-4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl)                  

2. kategória:

- deti od 11 do 15 rokov (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, žiaci 1. – 4.ročníka osemročných gymnázií)

3. kategória:

mládež od 16 do 18 rokov ( študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií, ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež)  

Vo všetkých kategóriách sa súťaží osobitne vo výtvarnej a literárnej tvorbe.

Výtvarné diela, ktoré budú zaslané do súťaže, sa nevracajú.

Poslanie súťaže:

Cesty za poznaním minulosti je siedmym ročníkom celoštátnej súťaže tvorivosti detí a mládeže vyhlásenej pri príležitosti 71. výročia SNP a 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Plynule nadväzuje na 6. ročník súťaže „Cesty za poznaním minulosti“, ktorá sa uskutočnila v roku 2014. Stretla sa s pozitívnym ohlasom medzi mladými tvorcami a ich pedagógmi. Súťaž má podporiť kreativitu detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do výtvarnej a literárnej podoby. Pri tvorbe sa zoznámia s jednotlivými výtvarnými technikami a literárnymi formami, pričom si vytvoria vzťah k umeleckým hodnotám. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby, vedie k samostatnej tvorivej činnosti a k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času. Zároveň vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu SNP a to formou výstavy najlepších ocenených prác. Taktiež prehlbuje pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám.

Priebeh, podmienky súťaže:

Literárne a výtvarné práce na adresu je potrebné zaslať poštou najneskôr do 30. 4. 2015 na adresu:

 

Múzeum SNP
Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica

                                                                                      

Súťaž je jednokolová. Slávnostné vyhodnotenie celoslovenského kola sa uskutoční 2 júnový týždeň. Ocenení jednotlivci a školy dostanú informáciu telefonicky a e-mailom. Ocenené výtvarné práce budú vystavené v Múzeu SNP a literárne práce budú prezentované v partnerských médiách. Priebeh a vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na internetových stránkach Múzea SNP - www.muzeumsnp.sk

Zasielané práce do literárnej a výtvarnej súťaže musia mať uvedené:

- meno, priezvisko autora
- škola
- adresa školy
- mesto/kraj
- e-mail
- telefón
- vek
- muž/žena
- kategória
- pedagóg
- súťažná téma

Tabuľka na označenie prác sa dá stiahnuť zo stránky www.muzeumsnp.sk

 

literárnej súťaži môžete využiť rôzne literárne útvary, poéziu, prózu (úvahu, rozprávanie, opis, interview, fejtón, esej).

Literárne práce zaslané do súťaže nesmú byť zaslané do iných súťaží, mali by byť výsledkom tvorby uvedeného autora.

Vo výtvarnej súťaži autori prác môžu použiť rôznu techniku: kresbu, maľbu, grafiku, kombinovanú techniku, modelovanie, fotografiu.

Práca musí zodpovedať téme.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na využitie zaslaných prác pre ďalšie nekomerčné aktivity a ich reprodukciu v tlači.

ODKAZY