KLASICI V KOMIKSE 2015

Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany a Mestská knižnica mesta Piešťany vyhlasujú 6. ročník celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl  

Téma na rok 2015:   Jozef Gregor Tajovský v komikse

Súťažné kategórie:
 1. kategória – deti od 6 do 10 rokov   (žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, klienti
                                                               výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre deti)                   
 2. kategória -  deti od 11 do 15 rokov (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl,
                                                              žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií, klienti
                                                              výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre deti a mládež)
 3. kategória – mládež od 16 do 18 rokov (študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií,  
                                                           ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež) 
4. kategória - zahraniční Slováci  –  práce žiakov a mladých ľudí dlhodobo žijúcich
                                                            v zahraničí budú  osobitne vyhodnotené
5. kategória – práce zhotovené na PC
 
Poslanie súťaže:
Súťaž Klasici v komikse je celoštátna súťaž tvorivosti detí a mládeže. Jej cieľom je podporiť tvorivosť detí a mládeže a zároveň rozvíjať ich vzťah k slovenskému kultúrnemu dedičstvu a umeleckým hodnotám. Iba bohaté vedomosti o slávnych osobnostiach, o ich prínose pre slovenskú kultúru prispievajú k  formovaniu vzťahu k vlasti a budovaniu národnej hrdosti.
Naším cieľom je, aby sa žiaci a mladí ľudia aktívne oboznámili so životom a tvorbou slovenských autorov, aby svoje poznatky, pocity a túžby pretransformovali do im zrozumiteľnej reči a spracovali do výtvarno-literárnej podoby – tj.  podoby komiksu.
Klasici v komikse je súťaž, ktorá:
a/  spája  vzťah k literatúre, kultúre,  histórii a výtvarnému umeniu
b/  vedie k samostatnej tvorivej činnosti
c/  prispieva k rozvoju záujmu o životné osudy a diela známych  slovenských autorov
d/  podporuje účelné a efektívne využívanie voľného času
e/ rešpektuje novú koncepciu rozvoja školstva a umožňuje skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces
f/ vytvára podmienky prezentácie tvorivej činnosti formou výstavy a publikácie najlepších ocenených prác.   
 
Priebeh a  podmienky súťaže:
Súťaž je dvojkolová. Prvé kolo prebehne v ZŠ, SŠ, UŠ, osemročných gymnáziách, špeciálnych školách a centrách záujmovej činnosti do 1. júna 2015. SOŠ záhradnícka Piešťany prijíma práce do 25. júna 2015.
Slávnostné vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže bude  19. septembra 2015.
 
Podmienky súťaže povoľujú:
  1. Zvoliť si na spracovanie životné osudy alebo text ktoréhokoľvek diela Jozefa Gregora Tajovského
  2. Zvolené dielo alebo životné osudy
a/ spracovať v jazyku, ktorý použil autor, citovať pasáže z diela
b/  prepracovať do súčasného jazyka mladej generácie
c/  prepracovať do veršovanej podoby
d/ parafrázovať
  1. Výtvarne využiť kresbu, maľbu, akvarel, koláž, počítačové grafické programy a iné techniky.
  2. Voľne kombinovať jednotlivé body podmienok podľa záujmu autora.
 
Hodnotenie prác:
Súťažné práce budú hodnotené všetkými členmi komisie.
Kritériá hodnotenia:   a/ originálnosť spracovania komiksu
b/ vecná správnosť /zhoda s originálom/
c/ gramatická a štylistická úroveň
d/ výtvarná technika
e/ úroveň zvládnutia výtvarnej techniky
 
Práce zasielajte:   SOŠ záhradnícka, Brezová ul. 2, 92101 Piešťany
 
Zasielané práce do literárno-výtvarnej súťaže musia mať uvedené:
- meno, priezvisko autora
- kategóriu
- úplnú adresu školy aj s PSČ
- triedu
- meno pedagóga, ktorý žiaka viedol
- telefonický, e-mailový  kontakt
 
Práce zaslané do súťaže nesmú byť zaslané do iných súťaží, mali by byť výsledkom tvorby uvedeného autora. Organizátor si vyhradzuje právo na využitie zaslaných prác pre ďalšie aktivity a ich reprodukciu v tlači, na webe. Súťažné práce sa nevracajú.
Ocenení jednotlivci a školy dostanú informáciu telefonicky a e-mailom v mesiaci september.
V nasledujúcich mesiacoch bude výstava ocenených prác v Mestskej knižnici v Piešťanoch a následne v mestských knižniciach iných miest.
Úspešné práce budú prezentované v partnerských médiách a na stránke http://klasicivkomikse.blogspot.sk/
Vyhlásenie, propozície, priebeh, vyhodnotenie súťaže nájdete na internetových stránkach organizátorov (www.szaspn.sk, http://klasicivkomikse.blogspot.sk/)  a partnerov súťaže.
 
Kontakt na organizátora súťaže:
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová ul. 2, 921 77 Piešťany
Mgr. Anna Kašová                  Web: www.szaspn.sk,
Tel.: +421 33 7625695                   http://slovinasusmevom.blogspot.sk/                        
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ODKAZY