Oslava jari

 

1.  Školské kolá

Konečná uzávierka výtvarných prác v školských kolách bude 24. apríla 2015,

- vyhodnotenie na školách prebehne 27. apríla 2015 (škola v svojej réžii vyhodnotí práce svojich žiakov v rámci jej personálnych možností- výber hodnotiteľov je na samotnej škole)

Po vyhodnotení súťažných diel zašle riaditeľ školy/ poverená osoba, návrhy, ktoré obsadili 1. a 2. miesto na adresu:

Centrum voľného času – RCM
Strojárenská 3
042 66  Košice

- termín predloženia víťazných prác zo školských kôl na CVČ-RCM je 30. apríl 2015 (termín, kedy musia byť práce doručené). Po tomto termíne doručené návrhy budú z hodnotenia vylúčené.  

2.      Krajské kolo

Hodnotenie na úrovni kraja prebehne hodnotiacou komisiou zloženou zo zástupcov pedagógov stredných škôl umeleckého zamerania, CVČ- RCM a 1 zástupcu odboru školstva KSK dňa 6. mája 2015 v priestoroch Centra VČ. Výsledné poradie – prvé 3 miesta – budú uverejnené na web stránke KSK a CVČ.

Práce hodnotené v krajskom kole budú vystavené v Škole úžitkového výtvarníctva v termíne 25. - 29. máj 2015 v priestoroch Rotundy. Výstava bude dostupná pre žiakov SŠ - je možné dohodnúť návštevu napr. v čase konania MS v čase od 9:00 – 12:00 hod. (náhradný program) priamo na sekretariáte ŠÚV /tel. kontakt: 633 72 51/.   

Odovzdanie cien víťazom súťaže:

Termín:  12. máj 2015

Miesto: Centrum VČ- RCM, Strojárenská 3, Košice

ODKAZY