Talentová skúška

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 15.  apríla 2019 v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. na sekretariáte Školy úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15 v Košiciach.

 

Výsledkedkové listiny prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020:

 

konzervátorstvo a reštaurátorstvo >>>

propagačná grafika >>>

dizajn digitálnych aplikácií >>>

digitálna maľba - koncept art >>>

animovaná tvorba >>>

propagačné výtvarníctvo >>>

scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba >>>

fotografický dizajn >>>

odevný dizajn >>>

 

 

 

 

 Ponuka študijných odborov ukončených maturitnou skúškou pre školský rok 2019/2020

Denné 4 - ročné štúdium:

 • 8259 M animovaná tvorba
 • 8260 M propagačné výtvarníctvo
 • 8261 M propagačná grafika
 • 8271 M digitálna maľba - koncept art
 • 8272 M dizajn digitálnych aplikácií
 • 8273 M scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
 • 8245 M 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - maliarske techniky
 • 8297 M fotografický dizajn
 • 8298 M odevný dizajn

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie talentových skúšok a dobrý prospech. Skúšky sú anonymné a ich výsledky hodnotí komisia na základe stanovených kritérií pre prijatie uchádzačov, ktoré škola zverejňuje na svojej výveske a webovej stránke do 1.februára príslušného školského roka.

Prijímacie talentové skúšky

/skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania/ pre budúci školský rok sa konajú podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa pokynov MŠ SR, OŠ KSK.

v termíne 25. marec 2019 (pondelok).

Ak uchádzač na talentovej skúške vyhovel a nebude prijatý na zvolený študijný odbor pre nedostatok miesta, je možné v odvolacom konaní sa uchádzať o voľné miesta v ďalších študijných odboroch s uznaním výsledkov talentovej skúšky.

Záujemcovia o štúdium majú možnosť prihlásiť sa do prípravných kurzov kreslenia a odborných konzultácií, ktoré vedú skúsení pedagógovia školy. Kurzy prebiehajú v turnusoch v čase od novembra až po marec podľa záujmu a množstva uchádzačov.

> informácie o prípravných kurzoch kreslenia

> uplatnenie absolventov ŠÚV Košice

> Kritériá prijatia

 

Termíny prijímacieho konania

Prijímanie na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

do 1. februára
 • riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
do 20. februára
 • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje
do 28. februára
 • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

 

 

 

 

 

ODKAZY